• Головна
  • Комітет забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

Комітет забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

ПОЛОЖЕННЯ

про Комітет забезпечення доступності маломобільних груп

населення до об’єктів соціальної

та інженерно-транспортної інфраструктури

 

1.Загальні положення

1.1. Положення про Комітет забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (далі – Положення) визначає порядок роботи Комітету забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (далі – Комітет доступності) з вирішення проблем, пов’язаних з архітектурними та комунікаційними перешкодами в місті, та забезпечення рівних прав та можливостей для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

1.2. Комітет забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури є консультативно-дорадчим органом, який затверджується рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.

1.3. Комітет доступності у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.4. Комітет доступності здійснює свою діяльність на основі взаємодії з органами місцевого самоврядування, місцевим органом виконавчої влади, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

2. Мета та завдання Комітету доступності

2.1. Комітет доступності утворений з метою координації роботи, пов’язаної зі створенням на території міста Харкова особам з обмеженими фізичними можливостями (у тому числі особам з інвалідністю по зору та тим, які пересуваються на інвалідних візках, а також дітям з інвалідністю) та іншим маломобільним групам населення (далі – маломобільні групи населення), безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури (житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших закладів) і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв’язку та інформації, у тому числі засобами, що забезпечують дублювання звуковими сигналами світлових сигналів, і пристроями, що регулюють рух пішоходів через транспортні комунікації (далі – об’єкти соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури).

2.2. Основними завданнями Комітету доступності є:

– забезпечення та здійснення громадського контролю відповідності об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури території міста Харкова вимогам чинних будівельних норм;

– підготовка пропозицій органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям з питань створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

– надання аналітичної, інформаційної та консультативної допомоги з питань, що належать до його компетенції;

– сприяння розвитку середовища життєдіяльності маломобільних груп населення;

– розроблення пропозицій щодо удосконалення нормативів та стандартів стосовно безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

– сприяння ефективній взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевим органом державної виконавчої влади у сфері створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

3. Повноваження Комітету доступності

3.1. Комітет доступності, відповідно до покладених на нього завдань має право:

– залучати для розгляду питань, пов’язаних із його діяльністю, спеціалістів виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів;

-одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

-запитувати проектно-архітектурні завдання і проектну документацію об’єктів капітального будівництва, включаючи масштабні ремонтні роботи та реконструкції, та проводити аналіз проектної документації цих об’єктів щодо забезпечення безперешкодного доступу представників маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

– проводити моніторинг доступності об’єктів громадського та житлового призначення, які готуються до здачі в експлуатацію, та подавати відповідним органам рекомендації та пропозиції стосовно створення безперешкодного доступу представників маломобільних груп населення до цих об’єктів;

-заслуховувати на своїх засіданнях інформацію виконавчих органів місцевого самоврядування, що належить до його компетенції;

– утворювати постійні та тимчасові робочі групи;

– організовувати проведення конференцій, семінарів та інших заходів;

– ініціювати перед органами місцевого самоврядування міста Харкова проведення нарад та слухань із питань, що належать до його компетенції;

– подавати органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям пропозиції з питань, що належать до його компетенції.

4. Склад Комітету доступності

4.1. Склад Комітету доступності формується з числа представників органів місцевого самоврядування, комісій і органів місцевого самоврядування, депутатів Харківської міської ради, громадських організацій осіб з інвалідністю (у тому числі по одному представнику громадських організацій осіб з інвалідністю, що представляють інтереси осіб з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, слуху та зору).

4.2. Представники громадських організацій осіб з інвалідністю делегуються зборами таких об’єднань громадян, що засвідчується відповідним протоколом.

4.3. Члени Комітету доступності виконують свої обов’язки на громадських засадах.

5. Керівництво Комітету доступності

5.1. Комітет доступності очолює голова, який за посадою є заступником міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

5.2. Голова Комітету доступності здійснює керівництво його роботою.

5.3. Голова Комітету доступності має двох заступників, в особі:

– заступника директора Департаменту – начальника управління містобудування та архітектури;

– представника громадської організації осіб з інвалідністю.

5.4. Діяльність Комітету доступності забезпечує секретар.

6. Порядок роботи Комітету доступності

6.1. Основною формою роботи Комітету доступності є його засідання, що проводяться головою Комітету доступності, а у разі його відсутності – одним із заступників голови, не рідше одного разу на три місяці.

6.2. План роботи Комітету доступності формується за пропозиціями його членів і затверджується головою.

6.3. Засідання Комітету доступності вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини його членів.

6.4. Рішення Комітету доступності (у тому числі регламент, план роботи, порядок денний) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комітету доступності. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

6.5. Рішення Комітету доступності оформлюються протоколом, що підписує головуючий. Примірники протоколу надсилаються всім членам Комітету доступності та відповідним органам місцевого самоврядування у тижневий термін після проведення засідання для врахування під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі.

6.6. Рішення Комітету доступності мають рекомендаційний характер.

6.7. Члени Комітету доступності можуть брати участь у нарадах, що проводяться органами місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Комітету доступності.

6.8. Комітет доступності інформує громадськість про свою роботу, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання через засоби масової інформації.

Склад комітету забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури
Горбунова-Рубан
Світлана Олександрівна
заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, голова комітету
Поліванова Тетяна Олексіївна
директор Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради - головний архітектор міста, заступник голови комітету
Шингарьова Олена Валеріївна
президент громадської організації інвалідів «Креавита», заступник голови комітету (за згодою)
Єршова Олена Іванівна начальник відділу розвитку соціальних послуг Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, секретар комітету.

Члени комітету
Абрамичев Олег Євгенійовичдепутат
Харківської міської ради 8 скликання, голова постійної комісії Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт)
(за згодою);

Агафонова
Юлія Юріївна
заступник директора Департаменту
з інспекційної роботи Департаменту територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради
Аріх
Ігор Володимирович
депутат Харківської міської ради 8 скликання, голова постійної комісії Харківської міської ради з питань транспорту та зв’язку
(за згодою)
Болгова
Лариса Віталіївна
директор Департаменту соціальної політики Харківської міської ради
Водовозов
Євгеній Наумович
заступник міського голови з питань інфраструктури міста
Деменко
Ольга Іванівна
директор Департаменту освіти Харківської міської ради
Дульфан
Сергій Борисович
директор Департаменту інфраструктури Харківської міської ради
Китайгородська
Вікторія Володимирівна
директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради
Котуков
Олександр Анатолійович

депутат Харківської міської ради 8 скликання, голова постійної комісії Харківської міської ради з питань міжнародного співробітництва, інвестицій, спортивних та іміджевих проектів (за згодою)
Левченко
Ірина Володимирівна
заступник директора Департаменту начальник Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради
Лепетюк
Олег Леонідович
голова громадської організації «Харківська асоціація незрячих юристів» (за згодою)
Литвинець
Галина Миколаївна
директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради
Мараховська
Тетяна Василівна
заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради
Михайлов
Габріел Миколайович
депутат Харківської міської ради 8 скликання, голова постійної комісії Харківської міської ради з питань містобудування, архітектури та земельних відносин (за згодою)
Москалець
Сергій Дмитрович
голова Харківської міської громадської організації інвалідів «Соціально-реабілітаційний центр незрячих» (за згодою)
Пушкарьов
Ігор Володимирович

депутат
Харківської міської ради 8 скликання, голова постійної комісії Харківської міської ради з питань забезпечення громадського порядку, дотримання законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян
(за згодою)
Сирота
Семен Борисович
заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради
Сороколат
Юрій Володимирович
директор Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради
Стрельцов
Антон Юрійович
заступник директора Департаменту начальник Управління шляхового господарства Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

Тоболіна
Олена Олексіївна
депутат Харківської міської ради 8 скликання, голова постійної комісії Харківської міської ради з питань соціального захисту та
охорони здоров’я (за згодою)
Фесун
Віктор Васильович
депутат Харківської міської ради 8 скликання, голова постійної комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста (за згодою)
Чубаров
Олексій Сергійович
директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради
Щеголькова
Тетяна Миколаївна
начальник відділу регулювання забудови територій Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради
Яковлєва Олена Вікторівна президент Харківської обласної організації УТОГ (за згодою)