Аплікаційна форма проєкту (заходу)

Завантажити аплікаційну форма проєкту (заходу)

Аплікаційна форма проєкту (заходу)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва проєкту (заходу) та його суть – до 10 слів)

1. Назва інституту громадянського суспільства

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Анотація проєкту:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(не більше однієї сторінки друкованого тексту)

В анотації проєкту потрібно чітко і лаконічно розкрити його зміст за такою схемою: хто реалізуватиме проєкт; актуальність проєкту; заходи, які будуть здійснюватися в рамках проєкту; очікувані результати; тривалість проєкту; витрати, які потребує проєкт.

3. Цільова аудиторія, на яку спрямований соціальний проєкт (захід), конкретні кількісні та якісні показники цільової аудиторії та територія, яку охоплюватиме реалізація проєкту ( заходу).

4. Мета проєкту (заходу).

Чітко сформулювати мету, яку ставить перед собою учасник конкурсу, для вирішення обраної проблеми; завдання, які будуть вирішуватись для досягнення поставленої мети.

5. Завдання проєкту (заходу).

6. Термін виконання (реалізації) проєкту (заходу).

7. План виконання (реалізації) проєкту (заходу).

ЗавданняЗаходиТермін виконання (реалізації)Відповідальний виконавець (ПІБ, посада)Очікувані результатиРезультативні показники виконання (реалізації) проєкту (заходу)

7.1. Відповідальні виконавці проєкту:

Прізвище, ім’я, по-батькові
Обов’язки у межах проєкту (заходу)
Освіта, спеціалізація (у т.ч. додаткові курси, тренінги, семінари)
Досвід роботи (необхідно коротко описати досвід роботи з тематики проєкту)

7.2.Залучені до реалізації соціально проєкту інститути громадянського суспільства та розподіл обов’язків між ними (у разі наявності)

№ з/пНазва організації партнераКонтактна особа (ПІБ, посада, тел.)Форма участі та обов’язки в межах проєктуПримітка

8. Очікувані результати виконання (реалізації) проєкту (заходу), їхній вплив на суспільне життя та вирішення проблеми.

Описати кількісні та якісні результати проєкту, вплив на цільові групи, соціально-економічні наслідки, ефективність та корисність, короткострокові та довгострокові наслідки, можливість використання результатів проєкту після його закінчення.

9. Показники виміру результатів виконання (реалізації) проєкту (заходу).

10.Способи інформування громадськості про виконання (реалізацію) проєкту (заходу).

Зазначити способи розповсюдження та конкретні джерела оприлюднення інформації про реалізацію проєкту, способи залучення ЗМІ, органів державної влади та місцевого самоврядування, партнерів, тощо.

11. Сума коштів, яку планується залучити для реалізації проєкту, джерела фінансування.

12. Кошторис витрат на фінансову підтримку на суму ___________ грн., додається.

13.Обґрунтування кількості послуг та товарів

Послуги та товари, які будуть залучені до виконання проєкту, з урахуванням діючих цін та тарифів, особливостей проєкту та принципу економного та ефективного витрачання коштів.

_______________________________________________________________________________________________________

(по кожній статті кошторису у кількісних показниках)

14.Перелік та характеристика наявної матеріально-технічної та кадрової бази

_______________________________________________________________________________________________________

(інформація вказується у кількісних показниках)

15. Додатки:

  • копія свідоцтва про державну реєстрацію;
  • копія статуту організації;
  • копія податкового звіту про використання коштів інституту громадянського суспільства за останній звітний період;
  • довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
  • резюме керівника, бухгалтера та основних виконавців проєкту(заходу);
  • довіреність (витяг з протоколу на члена Організації – керівника проєкту, якщо керівник проєкту не є керівником організації;
  • перспективний план роботи організації на 3-5 років;
  • листи-підтвердження від інших інститутів громадянського суспільства,залучених до виконання (реалізації) проєкту (заходу);
  • інші матеріали (статті, публікації, листи, відгуки тощо), які б засвідчували організаційну та технічну спроможність інституту громадянського суспільства виконати (реалізувати) проєкт (захід), попередній досвід інституту громадянського суспільства щодо вирішення проблеми, що є пріоритетом конкурсу.

Загальна кількість сторінок опису проєкту(заходу) без додатків не повинна перевищувати п’яти.

Примітки:

Інститут громадського суспільства соціального спрямування може додатково подати інші матеріали, які засвідчують його спроможність реалізувати проєкт.

Додаток: на ___ арк. у 1 прим.

_____________________                 ___________                          _____________

(посада керівника інституту                       (підпис)                                                (ПІБ)

громадянського суспільства або

уповноваженої особи)

 «___» _____________ 20__ р.