• Головна
  • Координаційна рада з питань реалізації державної політики щодо попередження наркоманії

Координаційна рада з питань реалізації державної політики щодо попередження наркоманії

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань реалізації державної політики

щодо попередження наркоманії

1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада з питань реалізації державної політики щодо попередження наркоманії (далі – Координаційна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом з питань реалізації у місті Харкові державної політики з питань попередження наркоманії.

1.2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Основними принципами Координаційної ради є:

законність;

верховенство права;

дотримання прав людини, гуманне ставлення до наркозалежного;

демократизм;

гласність;

незалежність;

колегіальність;

добровільність;

рівноправність.

1.4. Повноваження Координаційної ради не можуть бути передані іншим дорадчим органам та комісіям, які створені Харківською міською радою,
її виконавчими органами та посадовими особами.

1.5. Персональний склад Координаційної ради затверджує міський голова
за результатами розгляду звернень відповідних органів.

1.6. Члени Координаційної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

1.7. До участі у засіданнях Координаційної ради можуть залучатися представники громадських організацій, об’єднань громадських організацій, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, органів самоорганізації населення, які беруть участь у вирішенні конкретного питання щодо попередження наркоманії.

1.8. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради.

2. Мета та завдання Координаційної ради

2.1. Метою діяльності Координаційної ради є:

забезпечення безпечної життєдіяльності мешканців міста Харкова;

вивчення усіх аспектів наркоситуації у місті Харкові;

сприяння соціально-психологічній реабілітації хворих на наркоманію;

організація взаємодії органів місцевого самоврядування, органів державної влади та правоохоронних органів з питань профілактики наркоманії;

проведення інформаційної, консультативної та роз’яснювальної роботи серед мешканців міста Харкова.

2.2. Завданнями Координаційної ради є:

2.2.1. Забезпечення реалізації прав та законних інтересів мешканців міста на безпечну життєдіяльність.

2.2.2. Сприяння реалізації державних, регіональних, місцевих програм та заходів з питань попередження наркоманії у місті Харкові.

2.2.3. Розгляд питань, які потребують узгодженої співпраці всіх компетентних структур щодо реалізації на місцевому рівні державної політики щодо попередження наркоманії у місті Харкові.

2.2.4. Координація діяльності органів місцевого самоврядування, органів державної влади, правоохоронних органів, громадських організацій, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, органів самоорганізації населення з питань реалізації державної політики щодо попередження наркоманії у місті Харкові.

2.2.5. Сприяння широкому залученню громадських організацій до вирішення питань попередження наркоманії у місті Харкові.

2.2.6. Проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед мешканців міста Харкова. Формування позитивного ставлення до ведення здорового способу життя, сприяння зменшенню захворюваності на соціально небезпечні хвороби, зростанню здорового покоління.

2.2.7. Сприяння підвищенню правової обізнаності молоді. Формування активної громадської позиції молоді, життєвих навичок та уміння протистояти ризикам, пов’язаних із попитом на наркотики.

2.2.8. Участь у розробці проектів нормативно-правових актів, місцевих програм та заходів щодо попередження наркоманії у місті Харкові.

2.2.9. Внесення рекомендацій та пропозицій міському голові щодо вирішення питань реалізації державної політики стосовно попередження наркоманії у місті Харкові.

2.2.10. Налагодження міжрегіональних та міжнародних зв’язків з питань реалізації державної політики щодо попередження наркоманії.

2.3. Координаційна рада бере участь у програмах іноземних та міжнародних громадських (неурядових) організацій, у проведенні міжнародних заходів відповідно до завдань, визначених цим Положенням.

2.4. Координаційна рада за дорученням міського голови та виконавчих органів Харківської міської ради готує аналітичні матеріали (довідки, рекомендації тощо).

3. Повноваження Координаційної ради

3.1. Координаційна рада:

3.1.1. Розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування, органів державної влади, правоохоронних органів, громадських організацій, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, органів самоорганізації населення, релігійних організацій, благодійних фондів стосовно визначення пріоритетних напрямків щодо попередження наркоманії у місті Харкові.

3.1.2. Робить в межах компетенції висновки та приймає рішення, які направляє до органів, до сфери компетенції яких входить вирішення питання.

3.1.3. Одержує в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, органів державної влади, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, що стосується мети та завдань Координаційної ради.

3.1.4. Бере участь у розробці проектів місцевих програм, нормативно-правових актів стосовно реалізації державної політики з питань попередження наркоманії.

3.1.5. Ініціює проведення моніторингу ефективності реалізації відповідних програм і заходів з попередження наркоманії у місті Харкові.

3.1.6. Залучає у разі необхідності до роботи Координаційної ради вчених, спеціалістів, представників громадськості для підготовки рішень Координаційної ради.

3.1.7. У разі потреби утворює консультативні, експертні та робочі групи із залученням провідних фахівців, які працюють у напрямі попередження наркоманії.

3.1.8. Розміщує інформацію у засобах масової інформації.

3.1.9. Розробляє, організовує та проводить в установленому порядку заходи, спрямовані на виконання свої мети та завдань, у тому числі конференції, наради і семінари.

3.1.10. Здійснює інші повноваження, які передбачені чинним законодавством України щодо попередження наркоманії.

3.2. Координаційна рада забезпечує своєчасний та якісний розгляд на засіданні ради питань порядку денного та документів, які надійшли від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, організацій, установ, підприємств всіх форм власності, органів самоорганізації населення, фізичних осіб, що стосуються вирішення проблем попередження наркоманії.

4. Порядок роботи Координаційної ради

4.1. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

4.2. Засідання Координаційної ради скликаються за рішенням голови Координаційної ради або на вимогу не менш ніж третини її членів від загального складу Координаційної ради.

4.3. Присутність членів Координаційної ради на засіданнях є обов’язковою.

4.4. Пропозиція відсутнього з поважних причин члена Координаційної ради з питань порядку денного засідання або щодо рішення, яка подана голові Координаційної ради у письмовій формі, розглядається на її засіданні та враховується під час голосування. У разі рівного розподілу голосів членів Координаційної ради голос головуючого на засіданні є вирішальним.

4.5. Проводить засідання голова Координаційної ради або за його дорученням заступник голови Координаційної ради.

4.6. Голова Координаційної ради:

4.6.1. Очолює Координаційну раду.

4.6.2. Представляє Координаційну раду у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронними органами, українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, установами, закладами всіх форм власності, фізичними особами.

4.6.3. Організовує роботу Координаційної ради.

4.6.4. Скликає та головує на засіданнях Координаційної ради, забезпечує дотримання вимог порядку роботи Координаційної ради.

4.6.5. Затверджує порядок денний засідань Координаційної ради.

4.6.6. Підписує рішення та протоколи засідань Координаційної ради.

4.6.7. Здійснює інші повноваження, які покладені на нього рішеннями Координаційної ради.

4.7. Протокол засідання Координаційної ради веде секретар Координаційної ради.

4.8. Секретар Координаційної ради:

4.8.1. Вивчає та реєструє всі матеріали, які надходять до Координаційної ради, організовує і веде діловодство Координаційної ради.

4.8.2. Забезпечує поточну роботу Координаційної ради.

4.8.3. Повідомляє членам Координаційної ради про час, місце проведення засідання Координаційної ради та перелік питань, які передбачається внести на розгляд засідання Координаційної ради.

4.8.4. Організовує підготовку матеріалів, які необхідні для проведення засідань Координаційної ради, а також питань, що вносяться на розгляд засідання Координаційної ради.

4.8.5. Забезпечує своєчасне доведення рішень Координаційної ради до виконавців, а також до інших осіб, яких стосуються ці рішення.

4.8.6. Формує порядок денний засідання Координаційної ради відповідно до вимог порядку роботи Координаційної ради та подає на затвердження голові Координаційної ради.

4.9. Координаційна рада приймає рішення у вигляді рекомендацій та пропозицій.

4.10. Проекти рішень Координаційної ради та інші документи з питань, що вносяться на її розгляд, надсилаються членам Координаційної ради.  

4.11. Рішення Координаційної ради доопрацьовується з урахуванням пропозицій та зауважень, висловлених під час засідання.

4.12. Рішення Координаційної ради приймаються на засіданнях більшістю голосів присутніх членів Координаційної ради.

4.13. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів.

4.14. Рішення Координаційної ради направляється всім компетентним органам для вжиття відповідних заходів.

4.15. Координаційна рада здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень шляхом періодичного заслуховування на своїх засіданнях звітів головних та безпосередніх виконавців завдань, визначених Координаційною радою.

5. Повноваження членів Координаційної ради

5.1. Член Координаційної ради має право:

5.1.1. Брати участь у роботі Координаційної ради та її органів, до складу яких входить з правом голосу.

5.1.2. Надавати пропозиції до проекту порядку денного засідання Координаційної ради.

5.1.3. Брати участь у заходах, які проводить Координаційна рада.

5.1.4. Вивчати громадську думку з питань, які належать до компетенції Координаційної ради.

5.1.5. Одержувати необхідну інформацію щодо роботи Координаційної ради.

5.1.6. Надавати пропозиції щодо вдосконалення роботи Координаційної ради.

5.1.7. Бути суб’єктом ініціативи щодо проектів, які реалізуються Координаційною радою.

5.1.8. Здійснювати інші права, передбачені актами Координаційної ради.

5.2. Член Координаційної ради зобов’язаний:

5.2.1. Бути присутнім на засіданнях Координаційної ради.

5.2.2. Активно сприяти здійсненню Координаційною радою її функцій та завдань.

5.2.3. Дотримуватися цього Положення.

5.2.4. Здійснювати інші обов’язки, передбачені рішеннями Координаційної ради.

5.3. Кожен член Координаційної ради при голосуванні має один голос.

  6. Прикінцеві положення

6.1. Припинення діяльності Координаційної ради здійснюється розпорядженням міського голови або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в установленому для його прийняття порядку.

Персональний склад
Координаційної ради з питань реалізації державної політики
щодо попередження наркоманії
Горбунова-Рубан
Світлана Олександрівна
заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, голова Координаційної ради
Руденко
Андрій Іванович
- заступник міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста, заступник голови Координаційної ради
Ясинська
Марина Іванівна

- завідувач сектору розвитку інноваційних механізмів надання соціальних послуг відділу розвитку соціальних послуг Управління
з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, секретар Координаційної ради
Члени Координаційної ради
Болгова
Лариса Віталіївна
директор Департаменту соціальної політики Харківської міської ради
Борисенко
Марина Володимирівна

- заступник голови адміністрації району
з соціальних та гуманітарних питань Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
Веліканова Олена Геннадіївназаступник голови адміністрації
з соціальних та гуманітарних питань Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
Головіна
Олена Олексіївна
заступник директора Департаменту – начальник управління організації лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради
Гричанюк Марина Володимирівна
начальник філії Державної установи «Центр пробації» в Харківської області (за згодою)
Дорожкін Денис Валерійович
заступник голови адміністрації району
з соціальних та гуманітарних питань Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
Жученко Олена В’ячеславівна
заступник голови адміністрації району
з соціальних та гуманітарних питань Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
Зінченко
Геннадій Володимирович
заступник директора Департаменту – начальник Управління громадської безпеки
та оборонної роботи Департаменту по взаємодії
з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради
Івлєв Володимир Вікторович
заступник голови адміністрації району
з соціальних та гуманітарних питань Адміністрації Київського району Харківської міської ради
Каденко Наталя Миколаївна
начальник відділу з гуманітарних та соціальних питань Юридичного департаменту Харківської міської ради
Козак
Ігор В’ячеславович
начальник відділу представництва інтересів міської ради у правоохоронних
та контролюючих органах Юридичного департаменту Харківської міської ради
Козар
Анатолій Володимирович

заступник начальника Управління – начальник 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам у Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, полковник поліції (за згодою)
Корнєва
Ірина Миколаївна
- заступник голови адміністрації району
з соціальних та гуманітарних питань Адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради
Кульбачна
Марина Михайлівна
начальник відділу по зв’язкам з громадськістю Управління патрульної поліції
в Харківській області Департаменту патрульної поліції (за згодою)
Левченко Ірина Володимирівна заступник директора Департаменту – начальник Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради
Лелюк
Олександр Олександрович
перший заступник голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
Лобунець Анна Юріївна
керівник центру психічного здоров’я студентської молоді комунального некомерційного підприємства «Міська студентська лікарня» Харківської міської ради (за згодою)
Малько
Олександр Петрович
директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради
Марков В’ячеслав Валерійович декан факультету № 4 (кіберполіція) Харківського національного університету внутрішніх справ, підполковник поліції (за згодою)
Мінко
Наталя Сергіївна
лікар-методист комунального закладу охорони здоров’я «Харківський міський центр здоров’я» (за згодою)
Михайлович Юрій Вікторович
старший інспектор відділу ювенальної превенції
управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Харківській області (за згодою)
Новіков Сергій Сергійович
заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань адміністрації Московського району Харківської міської ради
Сало
Олександр Анатолійович
інспектор відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Харківській області, майор поліції
(за згодою)
Сирота
Семен Борисович
заступник міського голови – директор Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради
Старокожева Алла Вікторівна
заступник начальника відділу по зв’язкам
з громадськістю Управління патрульної поліції
в Харківській області Департаменту патрульної поліції (за згодою)
Суровікін
Дмитро Валерійович
заступник начальника Управління боротьби
з наркозлочинністю в Харківській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, майор поліції
(за згодою)
Тарасенко Ірина Михайлівна
головний спеціаліст відділу загальної
і середньої освіти Департаменту освіти Харківської міської ради
Тоболіна
Олена Олексіївна

депутат Харківської міської ради 8 скликання, голова постійної комісії Харківської міської ради з питань соціального захисту та охорони здоров’я (за згодою)
Туржанський
Ігор Андрійович
начальник відділу Управління боротьби
з наркозлочинністю в Харківській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, підполковник поліції (за згодою)
Федосєєва
Світлана Володимирівна
заступник голови адміністрації району
з соціальних та гуманітарних питань Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
Чубаров
Олексій Сергійович
директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради
Щербак Алла Гаврилівна
директор Харківського міського центру соціальних служб «Довіра»