Додаток 1. Положення про порядок організації громадських робіт у місті Харкові

Додаток 1

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова
на 2021–2025 роки

(до пп. 1.1.4 розділу 1 «Сприяння офіційній зайнятості населення міста Харкова)

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок організації громадських робіт у місті Харкові

1. Положення про порядок організації громадських робіт  у  місті Харкові (далі – Положення)  визначає  механізм  організації  громадських  робіт, а також їх фінансування.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення».

3. До виконання громадських робіт на добровільних засадах залучаються такі категорії осіб:

зареєстровані безробітні;

особи, які перебувають на обліку в Харківському міському центрі зайнятості як такі, що шукають роботу;

працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 % передбаченої законодавством тривалості робочого часу, у зв’язку із зупинкою (скороченням) виробництва продукції.

4. На осіб, які беруть участь у громадських роботах, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю та зайнятість населення, і загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

5. Громадські роботи виконуються виключно на створених для цього тимчасових робочих місцях.

З особами, які беруть участь у громадських роботах, роботодавці укладають
строкові договори в письмовій формі.

Про участь осіб у зазначених роботах роботодавці вносять записи до трудових книжок відповідно до законодавства України про працю.

6. До оплачуваних громадських робіт не можуть бути віднесені роботи,
що пов’язані з ризиком для життя, визначені Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України
від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною безпекою».

7. Організація та проведення громадських робіт здійснюється на підставі Договору про організацію громадських робіт та фінансування їх організації, який укладається між Харківським міським центром зайнятості і роботодавцями.

У договорах про організацію громадських робіт та фінансування
їх організації обов’язково зазначаються права та обов’язки сторін, їх відповідальність , порядок фінансування організації громадських робіт, порядок внесення змін та умови розірвання чи припинення договору.

Невід’ємною частиною договору про організацію громадських робіт
та фінансування їх організації є кошторис витрат та фінансування організації громадських робіт.

8. Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні та/або працівники, які втратили частину заробітної плати, здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Харкова та/або коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття згідно із чинним законодавством.

9. Відповідальність за цільове використання коштів, що спрямовуються
на фінансування організації громадських робіт, покладається на сторони договору про організацію громадських робіт та фінансування їх організації.

10. Відповідальність за недотримання законодавства України під час проведення громадських робіт покладається на роботодавця.

11. У разі недостовірності наданих роботодавцями розрахунків, роботодавець повинен відшкодувати до бюджету міста Харкова суму заподіяної шкоди.

 

Директор Департаменту

соціальної політики

Харківської міської ради                                                                                                                              Л.В. БОЛГОВА