Додаток 2. Положення про Комітет забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

 

Додаток 2

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова
на 2021–2025 роки

(до п. 4.1 розділу 4 «Забезпечення доступності середовища для маломобільних груп населення»)

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Комітет забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про Комітет забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (далі – Положення) визначає порядок роботи Комітету забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (далі – Комітет забезпечення доступності) з вирішення проблем, пов’язаних з архітектурними та комунікаційними перешкодами в місті, щодо забезпечення рівних прав та можливостей для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

1.2. Комітет забезпечення доступності є консультативно-дорадчим органом, який затверджується рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.

1.3. Комітет забезпечення доступності у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, указами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Комітет забезпечення доступності здійснює свою діяльність на основі взаємодії з органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

 2.Мета і завдання Комітету забезпечення доступності

2.1. Комітет забезпечення доступності утворено з метою координації роботи, пов’язаної зі створенням на території міста Харкова безперешкодного доступу особам з інвалідністю по зору, по слуху та тим, які пересуваються на кріслах колісних, а також дітям з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення (далі – маломобільні групи населення) до об’єктів соціальної інфраструктури (житла, громадських та виробничих будинків, а також інших будівель та споруд,  у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших закладів), до користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв’язку та інформації, у тому числі засобами, що забезпечують дублювання звуковими сигналами світлових сигналів, і пристроями, що регулюють рух пішоходів через транспортні комунікації (далі – об’єкти соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури).

2.2. Основними завданнями Комітету забезпечення доступності є:

забезпечення та здійснення громадського контролю за  відповідністю об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Харкова вимогам чинних будівельних норм;

підготовка пропозицій органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям із питань створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

надання аналітичної, інформаційної та консультативної допомоги з питань, що належать до його компетенції;

сприяння розвитку середовища життєдіяльності маломобільних груп населення;

розробка пропозицій щодо удосконалення нормативів та стандартів стосовно безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

сприяння ефективній взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевим органом державної виконавчої влади у створенні для маломобільних груп населення безперешкодного доступу до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

3. Повноваження Комітету забезпечення доступності

3.1. Комітет забезпечення доступності відповідно до покладених на нього завдань має право:

залучати для розгляду питань, пов’язаних із його діяльністю, спеціалістів виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів;

одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

запитувати проєктно-архітектурні завдання і проєктну документацію об’єктів капітального будівництва, включаючи масштабні ремонтні роботи та реконструкції, проводити аналіз проєктної документації зазначених об’єктів щодо забезпечення безперешкодного доступу представникам маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

проводити моніторинг доступності об’єктів громадського та житлового призначення, які готуються до здачі в експлуатацію, подавати відповідним органам рекомендації та пропозиції щодо створення безперешкодного доступу представникам маломобільних груп населення до зазначених об’єктів;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію виконавчих органів місцевого самоврядування, що належить до його компетенції;

утворювати постійні та тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів та інших заходів;

ініціювати перед органами місцевого самоврядування міста Харкова проведення нарад та слухань із питань, що належать до його компетенції;

подавати органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям пропозиції з питань, що належать до його компетенції.

4. Склад Комітету забезпечення доступності

4.1. Склад Комітету забезпечення доступності формується із числа представників органів місцевого самоврядування, комісій і органів місцевого самоврядування, депутатів Харківської міської ради, інститутів громадянського суспільства осіб з інвалідністю (у тому числі по представнику інститутів громадянського суспільства осіб з інвалідністю, що представляють інтереси осіб з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, слуху та зору).

4.2. Представники інститутів громадянського суспільства осіб з інвалідністю делегуються зборами таких об’єднань громадян, що засвідчується відповідним протоколом.

4.3. Члени Комітету забезпечення доступності виконують свої обов’язки на громадських засадах.

5. Керівництво Комітету забезпечення доступності

5.1. Комітет забезпечення доступності очолює голова, який за посадою є заступником міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

5.2. Голова Комітету забезпечення доступності здійснює керівництво його роботою.

5.3. Голова Комітету забезпечення доступності має двох заступників, в особі:

директора Департаменту містобудування та архітектури  – головного архітектора міста;

представника інституту громадянського суспільства осіб з інвалідністю.

5.4. Діяльність Комітету забезпечення доступності забезпечує секретар.

6. Порядок роботи Комітету забезпечення доступності

6.1. Основною формою роботи Комітету забезпечення доступності є засідання, що проводяться його головою, а в разі відсутності – одним із заступників голови, не рідше ніж один раз на три місяці.

6.2. План роботи Комітету забезпечення доступності формується за пропозиціями його членів і затверджується головою.

6.3. Засідання Комітету забезпечення доступності вважається правомочним, якщо  на ньому присутні не менше як дві третини його членів.

6.4. Рішення (у тому числі регламент, план роботи, порядок денний) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комітету забезпечення доступності. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

6.5. Рішення Комітету забезпечення доступності оформлюються протоколом, який підписує головуючий. Примірники протоколу надсилаються всім членам Комітету забезпечення доступності та відповідним органам місцевого самоврядування в тижневий строк після проведення засідання для врахування під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі.

6.6. Рішення Комітету забезпечення доступності мають рекомендаційний характер.

6.7. Члени Комітету забезпечення доступності можуть брати участь у нарадах, що проводяться органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.

6.8. Комітет забезпечення доступності інформує громадськість про свою роботу, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання через засоби масової інформації.

 

Директор Департаменту

соціальної політики

Харківської міської ради                                                                                                                     Л.В. БОЛГОВА