Додаток 3. Положення про міський конкурс соціальних проєктів «Єдина соціальна мережа»

  Додаток 3

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова
на 2021–2025 роки

(до п. 6.1, 6.2 розділу 6 «Розвиток ринку соціальних послуг у ході реалізації міського конкурсу соціальних проєктів «Єдина соціальна мережа»)

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про міський конкурс соціальних проєктів

 «Єдина соціальна мережа»

1.Загальні положення

1.1. Положення про міський конкурс соціальних проєктів «Єдина соціальна мережа» (далі – Положення) встановлює процедуру організації та проведення міського конкурсу соціальних проєктів «Єдина соціальна мережа» (ЄСМ) (далі – Конкурс), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста Харкова, та здійснює моніторинг стану виконання (реалізації) соціальних проєктів (заходів), визнаних переможцями Конкурсу.

1.2. Проведення Конкурсу відбувається в рамках реалізації Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на відповідні роки (далі – Програма).

1.3. Дія цього Положення поширюється на передбачені законодавством України та рішеннями органів місцевого самоврядування випадки надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування з бюджету міста Харкова.

1.4. Відповідно до цього Положення фінансова підтримка з бюджету міста Харкова надається для виконання (реалізації) соціальних проєктів (заходів), які реалізуються в місті Харкові.

1.5. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються в значенні, наведеному в Порядку проведення конкурсу з визначення програм проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженому  постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 (зі змінами).

Організатор конкурсу – Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради (далі – Управління).

2. Мета Конкурсу

2.1. Метою Конкурсу є:

2.1.1.  Підтримка ініціатив інститутів громадянського суспільства соціального спрямування, виявлення чинних соціальних програм та їх інтеграція в Програму сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки з метою надання різнобічної соціальної допомоги населенню міста Харкова.

2.1.2. Впровадження нових форм співпраці з інститутами громадянського суспільства соціального спрямування.

2.1.3. Створення додаткових робочих місць у системі інститутів громадянського суспільства соціального спрямування.

2.1.4. Розвиток волонтерського руху як результат підвищення громадської активності членів інститутів громадянського суспільства.

2.1.5. Взаємодія всіх надавачів соціальних послуг з метою сприяння підвищенню якості життя соціально незахищених верств населення міста.

3. Порядок оголошення про проведення Конкурсу та умови подачі конкурсних пропозицій

3.1. Рішення про оголошення Конкурсу приймається Управлінням на підставі Програми, якою передбачено проведення Конкурсу.

3.2. До початку Конкурсу Управління затверджує текст оголошення про проведення Конкурсу, в якому зазначаються:

пріоритетні завдання, що відповідають Програмі та на виконання яких повинні спрямовуватися соціальні проєкти (заходи), розроблені учасниками Конкурсу;

перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані Управлінням;

вимоги до конкурсної пропозиції;

граничний обсяг фінансування за рахунок коштів бюджету міста Харкова одного проєкту (заходу);

адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції;

строки подання конкурсних пропозицій;

строки проведення Конкурсу.

3.3. Для участі в Конкурсі інститути громадянського суспільства соціального  спрямування подають до Управління конкурсні пропозиції.

3.4. Оголошення про проведення Конкурсу та конкурсна документація, яка містить затверджені організатором Конкурсу форми заяви про участь у Конкурсі, аплікаційні форми проєктів (заходів) та кошториси витрат, необхідні для виконання (реалізації) соціальних проєктів (заходів), які оприлюднюються Управлінням на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету та в інший прийнятний спосіб у строки, визначені чинним законодавством України, що передують бюджетному періоду, в якому передбачається виконання (реалізація) соціальних проєктів (заходів). При цьому строк прийняття конкурсних пропозицій не повинен бути меншим ніж 30 днів із дня оголошення про проведення Конкурсу.

3.5. Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення про проведення Конкурсу.

3.6. Інститут громадянського суспільства соціального спрямування може подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій.

3.7. Конкурсні пропозиції подаються до Управління в друкованій та електронній формах та у строк, зазначений в оголошенні про проведення Конкурсу.

3.8. Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникам Конкурсу.

3.9. Конкурсна пропозиція повинна містити:

3.9.1. Заяву про участь у Конкурсі, складену за формою, що затверджена Управлінням, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства соціального спрямування та назви соціального проєкту (заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи зазначеного інституту, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності).

3.9.2. Аплікаційну форму (опис соціального проєкту (заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) соціального проєкту (заходу), за формою, що затверджена Управлінням. Опис соціального проєкту (заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) соціального проєкту (заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) соціального проєкту (заходу) інші інститути громадянського суспільства соціального спрямування, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) соціального проєкту (заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування.

3.9.3. Інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства соціального спрямування, зокрема досвід виконання (реалізації) соціального проєкту (заходу) протягом останніх двох років за рахунок коштів бюджету міста Харкова та інших джерел фінансування, джерела фінансування зазначеного  інституту, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

3.9.4. Іншу додаткову інформацію за бажанням учасника Конкурсу.

3.10. Конкурсна пропозиція подається державною мовою.

3.11. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в конкурсній пропозиції, несе учасник Конкурсу.

3.12. Не допускаються до участі в Конкурсі інститути громадянського суспільства соціального спрямування в разі, якщо:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства соціального спрямування, що міститься у відкритих державних реєстрах або містить недостовірні відомості про зазначений інститут;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування відмовився від участі в Конкурсі шляхом надсилання до Управління офіційного листа;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування перебуває в стадії припинення діяльності;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого Управлінням строку подання конкурсних пропозицій, не в повному обсязі або з порушенням вимоги пункту 3.10 розділу 3 цього Положення;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування не відповідає вимогам п. 3.5 цього Положення;

соціальний проєкт (захід) не відповідає пріоритетам Конкурсу;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування не зареєстровано в м. Харкові;

соціальний проєкт (захід), зазначений у конкурсній пропозиції, не відповідає міському рівню виконання (реалізації) або його заходи не орієнтовано на жителів м. Харкова.

3.13. Конкурсна комісія приймає рішення щодо можливості допущення конкурсної пропозиції до участі в Конкурсі в разі, якщо інститут громадянського суспільства соціального спрямування не виконав (не реалізував) соціальні проєкти (заходи), для виконання (реалізації) яких надавалася фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету міста Харкова в попередньому бюджетному періоді, а також у разі встановлення факту порушення зазначеним інститутом громадянського суспільства соціального спрямування вимог бюджетного законодавства у формі попередження протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

4. Порядок формування, повноваження конкурсної комісії та регламент її роботи

4.1. Для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання (реалізації) міських соціальних проєктів (заходів) наказом Управління утворюється  конкурсна комісія.

4.2. Порядок формування складу конкурсної комісії:

4.2.1. Кількісний склад конкурсної комісії становить не менш ніж 7 осіб.

4.2.2. Головою конкурсної комісії призначається заступник директора Департаменту – начальник Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

4.2.3. Конкурсна комісія на першому засіданні затверджує регламент своєї роботи.

4.2.4. Персональний склад комісії формується з представників виконавчих органів Харківської міської ради, Управління, кількість яких не має перевищувати 50 % від членів конкурсної комісії (далі – члени комісії), представників інститутів громадянського суспільства соціального спрямування, фахівців наукових установ (за згодою).

4.2.5. Управління на сайті Департаменту соціальної політики Харківської міської ради протягом трьох робочих днів із дати затвердження персонального складу конкурсної комісії розміщує інформацію про всіх її членів, яка містить:

прізвище, ім’я, по батькові;

місце роботи, посаду;

найменування організації, яку представляє член конкурсної комісії, із зазначенням коду згідно з ЄДРПОУ (крім членів конкурсної комісії, які є представниками органів виконавчої влади).

4.3. Обмеження та зобов’язання щодо членів конкурсної комісії:

4.3.1. Члени комісії виконують свої повноваження на громадських засадах.

4.3.2. Членом комісії не може бути особа, яка є керівником, членом керівних органів або працівником інституту громадянського суспільства соціального спрямування, яка подала конкурсну пропозицію для участі в Конкурсі.

4.3.3. Члени комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій.

4.3.4. Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член комісії зобов’язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків.

4.3.5. Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення комісією рішення про визначення переможців, таке рішення підлягає перегляду. Індивідуальні оцінки члена конкурсної комісії, який має конфлікт інтересів, не враховуються.

4.4. Організація роботи конкурсної комісії:

4.4.1. Засідання конкурсної комісії проводяться в разі потреби. Дату засідання повідомляють його учасникам не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку в будь-який зручний для членів комісії спосіб.

4.4.2. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш ніж дві третини її складу.

4.4.3. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів її членів та присутніх на засіданні, оформлюється протоколом. Секретар комісії не має права голосу.

4.4.4. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

4.4.5. Протоколи засідань конкурсної комісії підписуються присутніми на її засіданні членами.

4.4.6. Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників Конкурсу та публікується протягом трьох робочих днів на офіційному сайті Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

4.4.7. Учасникові Конкурсу на його вимогу може бути видана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

5. Порядок проведення Конкурсу

5.1. Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій інститутів громадянського суспільства соціального спрямування, формування рейтингу конкурсних пропозицій та визначення переможців Конкурсу відповідно до зазначеного рейтингу та обсягу коштів бюджету міста Харкова для надання фінансової підтримки на виконання (реалізацію) соціальних проєктів (заходів).

5.2. Конкурс проводиться двома етапами.

5.3. На першому етапі Конкурсу члени комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за такими критеріями:

відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, визначеним Управлінням та Програмою;

відповідність адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) соціального проєкту (заходу);

відповідність вимогам пунктів 3.10, 3.12, 3.13 розділу 2 цього Положення.

5.3.1. Конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції. Перевірка проводиться в порядку, визначеному Управлінням.

5.3.1.1. Перевірка проводиться членами конкурсної комісії в разі прийняття нею відповідного рішення, яке оформлюється протоколом.

5.3.1.2. Якщо перевірка потребує спеціальних знань, до неї можуть залучатися відповідні фахівці, про що зазначається в протоколі.

5.3.1.3. Представник інституту громадянського суспільства соціального спрямування під час проведення перевірки має право:

одержувати копії рішень конкурсної комісії про проведення перевірки;

бути присутнім під час проведення перевірки;

одержувати та ознайомлюватися з матеріалами перевірки;

надавати письмові пояснення, зауваження або заперечення, які додаватимуться до довідки про перевірку;

оскаржувати в порядку, установленому чинним законодавством України, неправомірні на його погляд дії осіб, які здійснюють перевірку.

5.3.1.4. Члени конкурсної комісії під час перевірки зобов’язані:

повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати перевірку достовірності інформації, зазначеної в конкурсній пропозиції;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах з представниками інституту громадянського суспільства соціального спрямування;

не втручатися у статутну діяльність інституту громадянського суспільства соціального спрямування.

5.3.1.5. Перед початком перевірки члени конкурсної комісії, які її проводять, надають керівнику інституту громадянського суспільства соціального спрямування рішення конкурсної комісії про проведення перевірки та пред’являють документи, які засвідчують особу.

5.3.1.6. Члени конкурсної комісії перевіряють і аналізують інформацію, наведену в конкурсній пропозиції.

5.3.1.7. Члени конкурсної комісії, які проводять перевірку за місцезнаходженням інституту громадянського суспільства соціального спрямування, отримують від керівника інституту громадянського суспільства соціального спрямування документи та інші відомості для підтвердження інформації, наведеної в конкурсній пропозиції.

5.3.1.8. У разі недопущення членів конкурсної комісії до проведення перевірки за місцезнаходженням інституту громадянського суспільства соціального спрямування або ненадання необхідної інформації для проведення перевірки складається відповідний акт у довільній формі та підписується особами, які проводять перевірку.

5.3.1.9. Строк здійснення перевірки не може перевищувати трьох робочих днів.

5.3.1.10. За результатами проведеної перевірки складається довідка, яка має містити такі відомості:

дату складання довідки;

прізвище, ім’я, по батькові осіб, які здійснювали перевірку;

найменування інституту громадянського суспільства соціального спрямування;

результати перевірки;

рекомендації (за наявності).

5.3.1.11. Довідка складається у двох примірниках, один передається на розгляд конкурсної комісії, а інший – керівнику інституту громадянського суспільства соціального спрямування, та підписується обома сторонами.

До довідки можуть додаватися документи, копії документів, пояснення тощо, які є невід’ємною її частиною.

5.3.1.12. Керівник інституту громадянського суспільства соціального спрямування має право під час підписання довідки письмово надати свої пояснення, зауваження або заперечення, які будуть її невід’ємною частиною.

5.3.1.13. У разі відмови від підписання довідки члени конкурсної комісії, які проводили перевірку, роблять у ній запис про те, що керівник інституту громадянського суспільства соціального спрямування ознайомився зі змістом довідки, але підписати її відмовився.

5.3.2. За результатами розгляду конкурсних пропозицій та довідки про перевірку достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, конкурсна комісія визначає ті пропозиції, які допускаються для участі в другому етапі Конкурсу.

5.3.3. Конкурсна комісія приймає рішення про участь у другому етапі Конкурсу конкурсних пропозицій, щодо яких більшість її членів зробила висновок про відповідність пропозицій зазначеним критеріям.

5.3.4. За результатами оцінювання конкурсних пропозицій конкурсна комісія може рекомендувати Управлінню оголосити додатковий збір конкурсних пропозицій.

5.4. На другому етапі Конкурсу конкурсна комісія проводить відкритий захист конкурсних пропозицій, на який запрошуються учасники Конкурсу, конкурсні пропозиції яких допущено до участі в другому етапі.

5.4.1. Інститути громадянського суспільства, що є розробниками соціальної послуги, включеної до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021−2025 роки, можуть брати участь у захисті за бажанням.

5.4.2. Рішення конкурсної комісії про проведення відкритого захисту оприлюднюється на сайті Департаменту соціальної політики Харківської міської ради не пізніше ніж за три робочих дні до початку відкритого захисту.

5.4.3. Представники громадськості та засобів масової інформації мають право бути присутніми під час відкритого захисту як спостерігачі.

5.4.4. Конкурсні пропозиції захищає керівник інституту громадянського суспільства соціального спрямування або його уповноважений представник. Під час захисту керівник або уповноважений представник має висвітлити завдання соціального проєкту (заходу), поданого для участі в Конкурсі, та очікувані результати, перспективи продовження його виконання (реалізації) соціального проєкту (заходу) після закінчення бюджетного фінансування.

5.4.5. Захист конкурсної пропозиції здійснюється державною мовою.

5.4.6. Під час захисту соціального проєкту (заходу) керівник (представник) інституту громадянського суспільства соціального спрямування може використовувати друковану продукцію, відео- та аудіоматеріали, інші матеріали.

5.4.7. Для виступу керівника (представника) інституту громадянського суспільства соціального спрямування на відкритому захисті відводиться до 5 хвилин. Члени конкурсної комісії можуть ставити питання керівнику (представнику) організації.

5.4.8. У разі якщо учасник Конкурсу письмово відмовився або не з’явився на відкритий захист конкурсної  пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення про припинення його подальшої участі в Конкурсі, про що надсилає письмове повідомлення учаснику.

5.5. Члени конкурсної комісії оцінюють конкурсні пропозиції індивідуально шляхом проставлення балів від 0 до 5 за такими критеріями:

відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням Конкурсу;

реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) соціального проєкту (заходу);

очікувана ефективність використання коштів бюджету міста Харкова (співвідношення кошторису витрат, необхідного для виконання (реалізації) соціального проєкту (заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) соціального проєкту (заходу);

повнота охоплення цільової аудиторії;

рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання соціального проєкту (заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері;

можливість продовження виконання соціального проєкту (заходу) або здійснення подібних заходів після припинення фінансування за рахунок коштів бюджету міста Харкова.

5.5.1. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за кожним з наведених вище критеріїв за зазначеною шкалою. Для цього вони заповнюють індивідуальні оціночні відомості щодо кожної проєктної пропозиції. Результати оцінки конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.

5.5.2. Конкурсна комісія на засіданні підсумовує бали конкурсних пропозицій та складає рейтинг соціальних проєктів (заходів) згідно з кількістю балів, набраних конкурсними пропозиціями за результатами оцінювання.

5.5.3. Рейтинг конкурсних пропозицій упорядковується за балами від більшого до меншого.

5.5.4. У разі якщо конкурсні пропозиції набирають однакову кількість балів, вище рейтингове місце займає конкурсна пропозиція, яка має вищі результативні показники виконання (реалізації) соціального проєкту (заходу) із застосуванням принципу економного та ефективного використання коштів бюджету міста Харкова. Відповідне рішення затверджується конкурсною комісією.

5.5.5. Конкурсна комісія на своєму засіданні може визначити прохідний бал. У разі встановлення прохідного балу до рейтингу конкурсних пропозицій включаються конкурсні пропозиції, що набрали суму балів, яка дорівнює прохідному балу або перевищує його.

5.6. Рейтинг конкурсних пропозицій оприлюднюється на сайті Департаменту соціальної політики Харківської міської ради протягом 3 робочих днів після його затвердження конкурсною комісією.

5.7. Рішення конкурсної комісії про результати оцінки конкурсних пропозицій може бути оскаржене учасником Конкурсу в тижневий строк шляхом надсилання відповідного письмового повідомлення Управлінню, а в разі незгоди з рішенням Управління ‒ в установленому законодавством  України порядку.

5.8. У разі виникнення форс-мажорних обставин (епідемії, пандемії, пожежі, повені, землетрусу, інших стихійних явищ, військових дій тощо) Управління додатково визначає строки проведення Конкурсу.

6. Порядок впровадження результатів Конкурсу

6.1. Після затвердження бюджету міста Харкова на відповідний бюджетний період конкурсна комісія на підставі рейтингу конкурсних пропозицій та в межах передбаченого обсягу фінансування приймає рішення щодо визначення переможців Конкурсу та обсягів коштів бюджету міста Харкова для надання фінансової підтримки на виконання (реалізацію) кожного соціального проєкту (заходу).

6.2. Переможці Конкурсу протягом 5 днів після оголошення результатів зобов’язані повідомити Управління про те, чи буде на соціальний проєкт (захід) надаватися фінансова підтримка іншими організаторами конкурсів за рахунок коштів бюджету міста Харкова та про прийняте рішення щодо вибору одного організатора Конкурсу, від якого буде отримано фінансування.

6.3. На підставі зазначеного рішення та інформації, наданої переможцем Конкурсу, Управління протягом 25 робочих днів затверджує перелік інститутів громадянського суспільства соціального спрямування, визначених переможцями Конкурсу, та укладає договори про виконання (реалізацію) соціальних проєктів (заходів) (далі – договори).

6.4. Договір повинен містити опис та план виконання (реалізації) соціального проєкту (заходу) із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі; обов’язки Управління щодо фінансування соціального проєкту (заходу) із зазначенням строків такого фінансування; обов’язки інституту громадянського суспільства соціального спрямування щодо оприлюднення та подання до Управління інформації про час і місце проведення заходів, передбачених у рамках виконання (реалізації) соціального проєкту (заходу), матеріалів, підготовлених у рамках виконання (реалізації) соціального проєкту (заходу), проміжних та підсумкових звітів; права, обов’язки і відповідальність сторін у разі дострокового припинення виконання (реалізації) соціального проєкту (заходу) чи його фінансування; умови, передбачені законодавством, та умови, щодо яких досягнуто взаємної згоди.

6.5. Договір повинен містити зобов’язання інституту громадянського суспільства соціального спрямування про повернення коштів бюджету міста Харкова в разі невиконання (нереалізації) соціального проєкту (заходу).

6.6. Забороняється надання фінансової підтримки на виконання (реалізацію) соціального проєкту (заходу), якщо її фінансування передбачається за рахунок коштів бюджету міста Харкова, розпорядником яких є інший виконавчий орган Харківської міської ради.

6.7. Під час укладання договорів з переможцями Конкурсу рекомендований конкурсною комісією обсяг коштів бюджету міста Харкова для надання фінансової підтримки на виконання (реалізацію) ними відповідного соціального проєкту (заходу) може бути змінено з метою приведення кошторису соціального проєкту (заходу) у відповідність до вимог бюджетного законодавства та принципів економного та ефективного використання коштів бюджету міста Харкова.

6.8. Переможець Конкурсу під час укладення договору та затвердження кошторису витрат у межах затвердженого обсягу видатків на соціальний проєкт (захід) може надавати уточнені розрахунки витрат, пов’язані зі зміною чинних норм і нормативів, цін і тарифів на товари та послуги. Збільшення загального обсягу витрат за однією статтею або включення статей, які не були передбачені соціальним проєктом (заходом), але які безпосередньо пов’язані з його цілями, можливо лише за умови подання переможцем Конкурсу відповідного обґрунтування.

6.9. Інститут громадянського суспільства соціального спрямування, який визнано переможцем Конкурсу, отримав фінансову підтримку за рахунок коштів бюджету міста Харкова, бере участь у співфінансуванні соціального проєкту (заходу) у розмірі не менш ніж 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.

6.10. Внесок для виконання (реалізації) соціального проєкту (заходу) може здійснюватися інститутом громадянського суспільства соціального спрямування, який визнано переможцем Конкурсу,  отримав фінансову підтримку за рахунок коштів бюджету міста Харкова, у вигляді матеріальних  чи нематеріальних ресурсів, у тому числі разових, періодичних, цільових внесків та відрахувань засновників і членів, оплати вартості приміщення, техніки, обладнання.

6.11. Забороняється використання коштів бюджету міста Харкова на:

придбання основних товарів (меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо);

виконання соціальних проєктів (заходів), метою яких є отримання прибутку;

надання матеріальної допомоги, грантів та інших видів виплат населенню;

оплату фуршетів та банкетів;

пропагування діяльності релігійних та політичних організацій.

7. Забезпечення прозорості та звітності при використанні коштів, що виділяються на виконання програм (реалізацію проєктів, заходів)

7.1. Управління розміщує на сайті Департаменту соціальної політики Харківської міської ради розроблену переможцями Конкурсу інформацію, пов’язану з виконанням (реалізацією) соціальних проєктів (заходів).

7.2. Інститут громадянського суспільства соціального спрямування, який отримав кошти з бюджету міста Харкова на виконання (реалізацію) соціального проєкту (заходу) зобов’язаний:

запрошувати на всі заходи соціального проєкту (заходу) представників Управління, повідомляти на таких заходах, що вони проводяться за сприяння Харківської міської ради, Управління та Департаменту соціальної політики Харківської міської ради;

інформувати засоби масової інформації про проведення заходів соціального проєкту (заходу). У всіх друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, які виготовляються в межах Програми за рахунок коштів бюджету міста Харкова відповідно до цього Порядку, зазначати, що їх підготовлено за сприяння Харківської міської ради та Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

7.3. Управління проводить щоквартальний моніторинг виконання соціального проєкту (заходу) у визначеному ним порядку.

7.3.1. Моніторинг та перевірка виконання (реалізації) соціальних проєктів (заходів) інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, які отримують фінансову підтримку з бюджету міста Харкова (далі – моніторинг), проводиться за ініціативи Управління.

7.3.2. До проведення перевірки можуть залучатися представники інститутів громадянського суспільства соціального спрямування.

7.3.3. Керівник інституту громадянського суспільства соціального спрямування має право під час підписання моніторингового звіту, підготовленого Управлінням, письмово надавати свої пояснення, зауваження або заперечення, які будуть його невід’ємною частиною.

7.3.4. У разі відмови від підписання моніторингового звіту Управління робить запис у ньому про те, що керівник інституту громадянського суспільства соціального спрямування ознайомився зі змістом моніторингового звіту, але підписати його відмовився.

7.4. Інститут громадянського суспільства соціального спрямування подає в місячний строк після повного виконання соціального проєкту (заходу) до Управління підсумковий звіт про виконання договору та обсяг використаних коштів бюджету міста Харкова за формою, визначеною Управлінням.

7.5. Управління в місячний строк після надходження підсумкового звіту готує інститутам громадянського суспільства соціального спрямування підсумковий висновок за результатами моніторингу виконання соціального проєкту (заходу), у якому наведено інформацію про виконання показників, зазначених у пункті 6.3 цього Порядку, та умов договору.

7.6. Управління оприлюднює підсумковий висновок за результатами моніторингу на сайті Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та надає його конкурсній комісії.

7.7. Конкурсна комісія на підставі підсумкового висновку за результатами моніторингу і підсумкового звіту інституту громадянського суспільства соціального спрямування може прийняти рішення про те, що соціальний проєкт (захід) не виконано (не реалізовано), яке протягом 3 робочих днів оприлюднюється на сайті Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

7.8. Управління на підставі рішення конкурсної комісії щодо невиконання (нереалізації) соціального проєкту (заходу) інститутом громадянського суспільства соціального спрямування, який визнано переможцем Конкурсу, отримав фінансову підтримку за рахунок коштів бюджету міста Харкова, або на підставі встановлення факту фінансування статей витрат кошторису за рахунок коштів бюджету міста Харкова двома та більше організаторами Конкурсу, може прийняти рішення про повернення коштів бюджету міста Харкова, яке протягом трьох робочих днів надсилається відповідному інституту громадянського суспільства соціального спрямування.

7.9. Після надходження рішення до Управління про повернення коштів бюджету міста Харкова інститут громадянського суспільства соціального спрямування повертає в тижневий строк на рахунок Управління, відкритий у територіальному органі Державної казначейської служби України, виплачені кошти, які перераховуються протягом двох робочих днів до бюджету міста Харкова чи можуть бути направлені організатором відповідно до п. 6.11 розділу 6 цього Положення інституту громадянського суспільства соціального спрямування, пропозиція якого набрала більшу кількість балів серед учасників Конкурсу, яких не було визнано переможцями.

7.10. Відповідальність за нецільове використання коштів бюджету міста Харкова покладається на інститути громадянського суспільства соціального спрямування.

Директор Департаменту

соціальної політики

Харківської міської ради                                                                                                  Л.В. БОЛГОВА