Додаток 2 «Положення про Комітет забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури».

Додаток 2

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова
на 2017-2020 роки

(до п. 4.1 розділу 4 «Забезпечення доступності середовища для маломобільних груп населення»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Комітет забезпечення доступності маломобільних груп

населення до об’єктів соціальної

та інженерно-транспортної інфраструктури

 

1.Загальні положення

1.1. Положення про Комітет забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (далі – Положення) визначає порядок роботи Комітету забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (далі – Комітет доступності) з вирішення проблем, пов’язаних з архітектурними та комунікаційними перешкодами в місті, та забезпечення рівних прав та можливостей для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

1.2. Комітет забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури є консультативно-дорадчим органом, який затверджується рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.

1.3. Комітет доступності у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.4. Комітет доступності здійснює свою діяльність на основі взаємодії з органами місцевого самоврядування, місцевим органом виконавчої влади, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

2.Мета та завдання Комітету доступності

2.1. Комітет доступності утворений з метою координації роботи, пов’язаної зі створенням на території міста Харкова особам з обмеженими фізичними можливостями (у тому числі особам з інвалідністю по зору та тим,
які пересуваються на інвалідних візках, а також дітям з інвалідністю) та іншим маломобільним групам населення (далі – маломобільні групи населення), безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури (житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших закладів) і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв’язку та інформації, у тому числі засобами, що забезпечують дублювання звуковими сигналами світлових сигналів, і пристроями, що регулюють рух пішоходів через транспортні комунікації (далі – об’єкти соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури).

2.2. Основними завданнями Комітету доступності є:

забезпечення та здійснення громадського контролю відповідності об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури території міста Харкова вимогам чинних будівельних норм;

підготовка пропозицій органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям з питань створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

надання аналітичної, інформаційної та консультативної допомоги з питань, що належать до його компетенції;

сприяння розвитку середовища життєдіяльності маломобільних груп населення;

розроблення пропозицій щодо удосконалення нормативів та стандартів стосовно безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

сприяння ефективній взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевим органом державної виконавчої влади у сфері створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

3.Повноваження Комітету доступності

3.1. Комітет доступності, відповідно до покладених на нього завдань має право:

залучати для розгляду питань, пов’язаних із його діяльністю, спеціалістів виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів;

одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

запитувати проектно-архітектурні завдання і проектну документацію об’єктів капітального будівництва, включаючи масштабні ремонтні роботи та реконструкції, та проводити аналіз проектної документації цих об’єктів щодо забезпечення безперешкодного доступу представників маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

проводити моніторинг доступності об’єктів громадського та житлового призначення, які готуються до здачі в експлуатацію, та подавати відповідним органам рекомендації та пропозиції стосовно створення безперешкодного доступу представників маломобільних груп населення до цих об’єктів;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію виконавчих органів місцевого самоврядування, що належить до його компетенції;

утворювати постійні та тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів та інших заходів;

ініціювати перед органами місцевого самоврядування міста Харкова проведення нарад та слухань із питань, що належать до його компетенції;

подавати органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям пропозиції з питань, що належать до його компетенції.

4.Склад Комітету доступності

4.1. Склад Комітету доступності формується з числа представників органів місцевого самоврядування, комісій і органів місцевого самоврядування, депутатів Харківської міської ради, громадських організацій осіб з інвалідністю (у тому числі по одному представнику громадських організацій осіб з інвалідністю, що представляють інтереси осіб з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, слуху та зору).

4.2. Представники громадських організацій осіб з інвалідністю делегуються зборами таких об’єднань громадян, що засвідчується відповідним протоколом.

4.3. Члени Комітету доступності виконують свої обов’язки на громадських засадах.

5.Керівництво Комітету доступності

5.1. Комітет доступності очолює голова, який за посадою є заступником міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

5.2. Голова Комітету доступності здійснює керівництво його роботою.

5.3. Голова Комітету доступності має двох заступників, в особі:

заступника директора Департаменту – начальника управління містобудування та архітектури;

представника громадської організації осіб з інвалідністю.

5.4. Діяльність Комітету доступності забезпечує секретар.

6.Порядок роботи Комітету доступності

6.1. Основною формою роботи Комітету доступності є його засідання, що проводяться головою Комітету доступності, а у разі його відсутності – одним із заступників голови, не рідше одного разу на три місяці.

6.2. План роботи Комітету доступності формується за пропозиціями його членів і затверджується головою.

6.3. Засідання Комітету доступності вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини його членів.

6.4. Рішення Комітету доступності (у тому числі регламент, план роботи, порядок денний) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комітету доступності. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

6.5. Рішення Комітету доступності оформлюються протоколом, що підписує головуючий. Примірники протоколу надсилаються всім членам Комітету доступності та відповідним органам місцевого самоврядування у тижневий термін після проведення засідання для врахування під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі.

6.6. Рішення Комітету доступності мають рекомендаційний характер.

6.7. Члени Комітету доступності можуть брати участь у нарадах, що проводяться органами місцевого самоврядування з питань, що належать
до компетенції Комітету доступності.

6.8. Комітет доступності інформує громадськість про свою роботу, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання через засоби масової інформації.

 

Директор Департаменту праці

та соціальної політики                                                                               Л.В. БОЛГОВА