Додаток 3 «Положення про проведення конкурсу з визначення соціальних проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста Харкова»

 

Додаток 3

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова
на 2017-2020 роки

(до п. 6.1, 6.2 розділу 6 «Розвиток ринку соціальних послуг у ході реалізації міського проекту «Єдина соціальна мережа»)

у редакції рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 27.11.2019 № _____/19

П О Л О Ж Е Н Н Я

про проведення конкурсу з визначення соціальних проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста Харкова

 1.Загальні положення

1.1. Положення про проведення конкурсу з визначення соціальних проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста Харкова (далі – Положення) встановлює процедуру організації та проведення конкурсу з визначення соціальних проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста Харкова (далі – Конкурс), та проведення моніторингу стану виконання (реалізації) соціальних проектів (заходів), визнаних переможцями Конкурсу. 

1.2. Проведення Конкурсу відбувається в рамках реалізації Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки (далі – Програма).

1.3. Дія цього Положення поширюється на передбачені законодавством України та рішеннями органів місцевого самоврядування випадки надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування з бюджету міста Харкова.

1.4. Відповідно до цього Положення, фінансова підтримка з бюджету міста Харкова надається для виконання (реалізації) соціальних проектів (заходів), які реалізуються в місті Харкові.

1.5. Терміни, що використовуються в цьому Положенні вживаються в значенні, наведеному у Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженому  постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами).

Організатор конкурсу – управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (далі –Управління).

2.Порядок оголошення про проведення Конкурсу та умови подачі конкурсних пропозицій

2.1. Рішення про оголошення Конкурсу із визначення соціальних проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста Харкова, приймається Управлінням на підставі Програми, якою передбачено проведення Конкурсу.

2.2. До початку Конкурсу Управління затверджує текст оголошення про проведення Конкурсу, в якому зазначаються:

пріоритетні завдання, що відповідають Програмі і на виконання яких повинні спрямовуватися соціальні проекти (заходи), розроблені учасниками Конкурсу;

перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані Управлінням;

вимоги до конкурсної пропозиції;

граничний обсяг фінансування за рахунок коштів бюджету міста Харкова одного проекту (заходу);

адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції;

строки подання конкурсних пропозицій;

строки проведення Конкурсу.

2.3. Для участі в Конкурсі інститути громадянського суспільства соціального  спрямування подають Управлінню конкурсні пропозиції.

2.4. Оголошення про проведення Конкурсу та конкурсна документація, яка містить затверджені організатором Конкурсу форми заяви про участь у Конкурсі, опису соціальних проектів (заходів) та кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) соціальних проектів (заходів), оприлюднюються Управлінням на офіційному сайті Харківської міської ради та в інший прийнятний спосіб у строки, визначені чинним законодавством України, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається виконання (реалізація) соціальних проектів (заходів). При цьому строк прийняття конкурсних пропозицій не повинен бути меншим ніж 30 днів з дня оголошення проведення Конкурсу.

2.5. У разі неподання жодної конкурсної пропозиції Управління має право подовжити строк прийняття конкурсних пропозицій до одного місяця.

2.6. Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення Конкурсу.

2.7. Інститут громадянського суспільства соціального спрямування може подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій.

2.8. Конкурсні пропозиції подаються Управлінню в друкованій та електронній формі та у строк, визначений в оголошенні про проведення Конкурсу.

2.9. Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові Конкурсу.

2.10. Конкурсна пропозиція повинна містити:

2.10.1. Заяву про участь у Конкурсі, складену за формою, що затверджена Управлінням, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства соціального спрямування та назви соціального проекту (заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства соціального спрямування, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності).

2.10.2. Аплікаційну форму (опис соціального проекту (заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) соціального проекту (заходу), за формою, що затверджена Управлінням. Опис соціального проекту (заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) соціального проекту (заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) соціального проекту (заходу) інші інститути громадянського суспільства соціального спрямування, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) соціального проекту (заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування.

2.10.3. Інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства соціального спрямування, зокрема досвід виконання (реалізації) соціального проекту (заходу) протягом останніх двох років за рахунок коштів бюджету міста Харкова та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства соціального спрямування, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

2.10.4. Учасник Конкурсу може подати іншу додаткову інформацію.

2.11. Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

2.12. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься
в конкурсній пропозиції, несе учасник Конкурсу.

2.13. Не допускаються до участі в Конкурсі інститути громадянського суспільства соціального спрямування в разі, якщо:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства соціального спрямування,
що міститься у відкритих державних реєстрах або містить недостовірні відомості про інститут громадянського суспільства соціального спрямування;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування відмовився від участі в Конкурсі шляхом надсилання Управлінню офіційного листа;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування перебуває в стадії припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого Управлінням строку подання конкурсних пропозицій, не в повному обсязі або з порушенням вимог пунктів 2.11 та 2.12 розділу 2 цього Положення;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування не відповідає вимогам п. 2.6 цього Положення;

установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства соціального спрямування вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

соціальний проект (захід) не відповідає пріоритетам Конкурсу;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування не зареєстрований у м. Харкові;

соціальний проект (захід), зазначений у конкурсній пропозиції, не відповідає міському рівню виконання (реалізації), або його заходи не орієнтовані на мешканців м. Харкова.

2.14. Конкурсна комісія приймає рішення стосовно можливості допущення конкурсної пропозиції до участі в Конкурсі у разі, якщо інститут громадянського суспільства соціального спрямування не виконав (не реалізував) соціальні проекти (заходи), для виконання (реалізації) яких надавалася фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету міста Харкова у попередньому бюджетному періоді, а також у разі встановлення факту порушення інститутом громадянського суспільства соціального спрямування вимог бюджетного законодавства у формі попередження протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

 3.Порядок формування, повноваження конкурсної комісіїта регламент її роботи

 3.1. Для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання (реалізації) соціальних проектів (заходів) наказом Управління утворюється  конкурсна комісія.

3.2. Порядок формування складу конкурсної комісії:

3.2.1. Чисельний склад конкурсної комісії становить не менш ніж 7 осіб.

3.2.2. Головою конкурсної комісії призначається заступник директора Департаменту – начальник управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

3.2.3. Конкурсна комісія на першому засіданні затверджує регламент своєї роботи.

3.2.4. Персональний склад комісії формується на таких засадах: представники виконавчих органів Харківської міської ради, Управління, кількість яких не має перевищувати 50 % від членів конкурсної комісії (далі – члени комісії), представники інститутів громадянського суспільства соціального спрямування, наукових установ і фахівців (за згодою).

3.2.5. Управління на сайті Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради протягом трьох робочих днів з дати затвердження персонального складу конкурсної комісії розміщує інформацію про всіх її членів, яка містить:

прізвище, ім’я, по батькові члена конкурсної комісії;

місце роботи, посаду члена конкурсної комісії;

найменування організації, яку представляє член конкурсної комісії,
із зазначенням коду згідно з ЄДРПОУ (крім членів конкурсної комісії,
які є представниками органів виконавчої влади).

3.3. Обмеження та зобов’язання щодо членів конкурсної комісії:

3.3.1. Члени комісії виконують свої повноваження на громадських засадах.

3.3.2. Членом комісії не може бути особа, що є керівником, членом керівних органів або працівником інституту громадянського суспільства соціального спрямування, яка подала конкурсну пропозицію для участі в Конкурсі.

3.3.3. Члени комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій.

3.3.4. Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член комісії зобов’язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків.

3.3.5. Член комісії, який має конфлікт інтересів, виводиться з її складу.

3.3.6. Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення комісією рішення про визначення переможців, таке рішення підлягає перегляду. Індивідуальні оцінки члена конкурсної комісії, який має конфлікт інтересів, не враховуються.

3.4. Організація роботи конкурсної комісії:

3.4.1. Засідання конкурсної комісії проводяться у міру потреби. Дату засідання повідомляють учасникам засідання не пізніше ніж за п’ять робочих дні до його початку у будь-який зручний для членів комісії спосіб.

3.4.2. Управління за поданням конкурсної комісії виводить з її складу члена комісії, який двічі поспіль не взяв участі у засіданні конкурсної комісії, за умови його повідомлення за три робочих дні до проведення засідання.

3.4.3. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу конкурсної комісії.

3.4.4. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, та оформлюється протоколом. Секретар комісії не має права голосу.

3.4.5. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

3.4.6. Протоколи засідань конкурсної комісії підписуються присутніми на її засіданні членами.

3.4.7. Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників Конкурсу та розміщується протягом трьох робочих днів на офіційному сайті Харківської міської ради та сайті Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

3.4.8. Учасникові Конкурсу на його вимогу може бути видана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

4.Порядок проведення Конкурсу

4.1. Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій інститутів громадянського суспільства соціального спрямування, формування рейтингу конкурсних пропозицій та визначення переможців Конкурсу відповідно до зазначеного рейтингу та обсягу коштів бюджету міста Харкова для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) соціальних проектів (заходів).

4.2. Конкурс проводиться трьома етапами.

4.3. На першому етапі Конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за такими критеріями:

відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, визначеним Управлінням та Програмою;

відповідність адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) соціального проекту (заходу);

відповідність вимогам пунктів 2.11, 2.12, 2.14 розділу 2 цього Положення.

4.3.1. Конкурсна комісія, у разі потреби, може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції. Перевірка проводиться у порядку, визначеному Управлінням.

4.3.1.1. Перевірка проводиться членами конкурсної комісії у разі прийняття нею відповідного рішення, яке оформлюється протоколом.

4.3.1.2. Якщо перевірка потребує спеціальних знань, до неї можуть залучатися відповідні фахівці, про що зазначається в протоколі.

4.3.1.3. Представник інституту громадянського суспільства соціального спрямування під час проведення перевірки має право:

одержувати копії рішень конкурсної комісії про проведення перевірки;

бути присутнім під час проведення перевірки;

одержувати та ознайомлюватися з матеріалами перевірки;

надавати письмові пояснення, зауваження або заперечення,
які додаватимуться до довідки про перевірку;

оскаржувати в порядку, установленому чинним законодавством України, неправомірні, на його погляд, дії осіб, які здійснюють перевірку.

4.3.1.4. Члени конкурсної комісії під час перевірки зобов’язані:

повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати перевірку достовірності інформації, зазначеної у конкурсній пропозиції;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах з представниками інституту громадянського суспільства соціального спрямування;

не втручатися у статутну діяльність інституту громадянського суспільства соціального спрямування.

4.3.1.5. При прийнятті рішення щодо проведення перевірки достовірності інформації, зазначеної у конкурсній пропозиції, члени конкурсної комісії обирають зі свого складу не менше трьох осіб, які здійснюють перевірку, про що зазначається у протоколі.

4.3.1.6. Перед початком перевірки члени конкурсної комісії, які її проводять, надають керівнику інституту громадянського суспільства соціального спрямування рішення конкурсної комісії про проведення перевірки та пред’являють документи, які засвідчують особу.

4.3.1.7. Члени конкурсної комісії перевіряють і аналізують інформацію, наведену в конкурсній пропозиції.

4.3.1.8. Члени конкурсної комісії, які проводять перевірку за місцезнаходженням інституту громадянського суспільства соціального спрямування, отримують від керівника інституту громадянського суспільства соціального спрямування документи та інші відомості на підтвердження інформації, наведеної в конкурсній пропозиції.

4.3.1.9. У разі недопущення членів конкурсної комісії до проведення перевірки за місцезнаходженням інституту громадянського суспільства соціального спрямування або ненадання необхідної інформації для проведення перевірки складається відповідний акт у довільній формі та підписується особами,
які проводять перевірку.

4.3.1.10. Строк здійснення перевірки не може перевищувати трьох робочих днів.

4.3.1.11. За результатами проведеної перевірки складається довідка, яка має містити такі відомості:

дату складання довідки;

прізвище, ім’я та по батькові осіб, які здійснювали перевірку;

найменування інституту громадянського суспільства соціального спрямування;

результати перевірки;

рекомендації (за наявності).

4.3.1.12. Довідка складається у двох примірниках, один з яких передається на розгляд конкурсної комісії, а другий – керівнику інституту громадянського суспільства соціального спрямування, та підписується обома сторонами.
До довідки можуть додаватися документи, копії документів, пояснення тощо, які є невід’ємною її частиною.

4.3.1.13. Керівник інституту громадянського суспільства соціального спрямування має право під час підписання довідки письмово надати свої пояснення, зауваження або заперечення, які будуть її невід’ємною частиною.

4.3.1.14. У випадку відмови від підписання довідки, члени конкурсної комісії, які проводили перевірку, роблять у ній запис про те, що керівник інституту громадянського суспільства соціального спрямування ознайомився зі змістом довідки, але підписати її відмовився.

4.3.2. За результатами розгляду конкурсних пропозицій та довідки
про перевірку достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються для участі
в другому етапі Конкурсу.

4.3.3. Якщо інститут громадянського суспільства соціального спрямування не виконав соціальний проект (захід), для виконання якого надавалася фінансова підтримка, у попередньому бюджетному періоді, про що було прийняте рішення відповідно до пункту 6.7 розділу 6 цього Положення, питання стосовно доцільності участі його конкурсної пропозиції в другому етапі Конкурсу розглядається конкурсною комісією.

4.3.4. Якщо до участі в Конкурсі допущено лише одну конкурсну пропозицію чи не допущено жодної, конкурсна комісія може прийняти рішення про продовження строку подання конкурсних пропозицій. Зазначений строк не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати ухвалення такого рішення.

4.3.5. Конкурсна комісія приймає рішення про участь у другому етапі Конкурсу конкурсних пропозицій, щодо яких більшість її членів зробила висновок про їх відповідність зазначеним критеріям.

4.3.6. За результатами оцінювання конкурсних пропозицій конкурсна комісія може рекомендувати Управлінню оголосити додатковий збір конкурсних пропозицій.

4.4. На другому етапі Конкурсу конкурсна комісія проводить відкритий захист конкурсних пропозицій, на який запрошуються учасники Конкурсу, конкурсні пропозиції яких допущені до участі в другому етапі.

4.4.1. Рішення конкурсної комісії про проведення відкритого захисту оприлюднюється на сайті Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради не пізніше ніж за три робочих дні до початку відкритого захисту.

4.4.2. Представники громадськості та засобів масової інформації мають право бути присутніми під час відкритого захисту як спостерігачі.

4.4.3. Конкурсні пропозиції захищає керівник інституту громадянського суспільства соціального спрямування або його уповноважений представник.
Під час захисту керівник або уповноважений представник має висвітлити завдання соціального проекту (заходу), поданого для участі в Конкурсі, та очікувані результати; перспективи продовження виконання (реалізації) соціального проекту (заходу) після закінчення бюджетного фінансування.

4.4.4. Захист конкурсної пропозиції здійснюється державною мовою.

4.4.5. Під час захисту соціального проекту (заходу) керівник (представник) інституту громадянського суспільства соціального спрямування може використовувати друковану продукцію, відео- та аудіоматеріали, інші матеріали.

4.4.6. Для виступу керівника (представника) інституту громадянського суспільства соціального спрямування на відкритому захисті відводиться до 5 хвилин. Члени конкурсної комісії можуть ставити питання керівнику або представнику організації.

4.4.7. У разі якщо учасник Конкурсу письмово відмовився від відкритого захисту або не з’явився на відкритий захист конкурсної  пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення про припинення його подальшої участі в Конкурсі, про що надсилає письмове повідомлення учаснику Конкурсу.

4.5. На третьому етапі Конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють шляхом проставлення балів від 0 до 5 конкурсні пропозиції за такими критеріями:

відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням Конкурсу;

реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) соціального проекту (заходу);

очікувана ефективність використання коштів бюджету міста Харкова (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) соціального проекту (заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) соціального проекту (заходу);

повнота охоплення цільової аудиторії;

рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання соціального проекту (заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері;

наявність можливості продовження виконання соціального проекту (заходу) або здійснення подібних заходів після припинення фінансування за рахунок коштів бюджету міста Харкова.

4.5.1. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за кожним з наведених нижче критеріїв за шкалою. Для цього члени конкурсної комісії заповнюють індивідуальні оціночні відомості щодо кожної проектної пропозиції. Результати оцінки конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.

4.5.2. Конкурсна комісія на засіданні підсумовує оцінки конкурсних пропозицій та складає рейтинг соціальних проектів (заходів) згідно з кількістю балів, набраних конкурсними пропозиціями за результатами оцінювання.

4.5.3. Рейтинг конкурсних пропозицій впорядковується за балами від більшого до меншого.

4.5.4. У разі якщо конкурсні пропозиції набирають однакову кількість балів, вище рейтингове місце займає конкурсна пропозиція, яка має вищі результативні показники виконання (реалізації) соціального проекту (заходу) із застосуванням принципу економного та ефективного використання коштів бюджету міста Харкова. Відповідне рішення затверджується конкурсною комісією.

4.5.5. Конкурсна комісія на своєму засіданні може визначити прохідний бал. У разі встановлення прохідного балу до рейтингу конкурсних пропозицій включаються конкурсні пропозиції, що набрали суму балів, яка дорівнює прохідному балу або перевищує його.

4.6. Рейтинг конкурсних пропозицій оприлюднюється на сайті Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради протягом 3 робочих днів після його затвердження конкурсною комісією.

4.7. Рішення конкурсної комісії про результати оцінки конкурсних пропозицій може бути оскаржене учасником Конкурсу в тижневий строк шляхом надсилання відповідного письмового повідомлення Управлінню, а в разі незгоди з рішенням Управління ‒ в установленому законодавством  України порядку.

5.Порядок впровадження результатів Конкурсу

 5.1. Після затвердження бюджету міста Харкова на відповідний бюджетний період конкурсна комісія на підставі рейтингу конкурсних пропозицій та в межах передбаченого обсягу фінансування приймає рішення щодо визначення переможців Конкурсу та обсягів коштів бюджету міста Харкова для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) кожного соціального проекту (заходу).

5.2. Переможці Конкурсу протягом 20 днів після оголошення результатів Конкурсу зобов’язані повідомити Управління про те, чи буде на соціальний проект (захід), який став переможцем Конкурсу, надаватися фінансова підтримка іншими організаторами конкурсів за рахунок коштів бюджету міста Харкова, та прийняте рішення щодо вибору одного організатора Конкурсу, від якого буде отримано фінансування.

5.3. На підставі зазначеного рішення та інформації, наданої переможцем Конкурсу, Управління протягом 25 робочих днів затверджує перелік інститутів громадянського суспільства соціального спрямування, визначених переможцями Конкурсу, з якими буде укладено договори про виконання (реалізацію) соціальних проектів (заходів) (далі – договори).

5.4. Договір повинен містити опис та план виконання (реалізації) соціального проекту (заходу) із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі; обов’язки Управління щодо фінансування соціального проекту (заходу) із зазначенням строків такого фінансування; обов’язки інституту громадянського суспільства соціального спрямування щодо оприлюднення та подання Управлінню інформації про час і місце проведення заходів, передбачених у рамках виконання (реалізації) соціального проекту (заходу), матеріалів, підготовлених у рамках виконання (реалізації) соціального проекту (заходу), проміжних та підсумкових звітів; права, обов’язки і відповідальність сторін у разі дострокового припинення виконання (реалізації) соціального проекту (заходу) чи його фінансування; умови, передбачені законодавством, та умови, щодо яких досягнуто взаємної згоди.

5.5. Договір повинен містити зобов’язання інституту громадянського суспільства соціального спрямування про повернення коштів бюджету міста Харкова у разі невиконання (нереалізації) соціального проекту (заходу).

5.6. Забороняється надання фінансової підтримки на виконання (реалізацію) соціального проекту (заходу), якщо її фінансування передбачається за рахунок коштів бюджету міста Харкова, розпорядником яких є інший виконавчий орган Харківської міської ради.

5.7. Під час укладання договорів з переможцями Конкурсу рекомендований конкурсною комісією обсяг коштів бюджету міста Харкова для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) ними відповідного соціального проекту (заходу) може бути змінено з метою приведення кошторису соціального проекту (заходу) у відповідність до вимог бюджетного законодавства та принципів економного та ефективного використання коштів бюджету міста Харкова.

5.8. Переможець Конкурсу під час укладення договору та затвердження кошторису витрат в межах затвердженого обсягу видатків на соціальний проект (захід) може надавати уточнені розрахунки витрат, пов’язані зі зміною чинних норм та нормативів, цін та тарифів на товари та послуги. Збільшення загального обсягу витрат за однією статтею або включення статей, які не були передбачені соціальним проектом (заходом), але які безпосередньо пов’язані з цілями соціального проекту (заходу), можливі лише за умови подання переможцем Конкурсу відповідного обґрунтування.

5.9. Інститут громадянського суспільства соціального спрямування, який визнаний переможцем Конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок коштів бюджету міста Харкова, бере участь у співфінансуванні соціального проекту (заходу) в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.

5.10. Внесок для виконання (реалізації) соціального проекту (заходу) може здійснюватися інститутом громадянського суспільства соціального спрямування, який визнаний переможцем Конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок коштів бюджету міста Харкова, у вигляді матеріальних
чи нематеріальних ресурсів, у тому числі разових, періодичних, цільових внесків та відрахувань засновників і членів, оплати вартості приміщення, техніки, обладнання.

5.11. Забороняється використання коштів бюджету міста Харкова на:

придбання основних товарів (меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо);

виконання соціальних проектів (заходів), метою яких є отримання прибутку;

надання матеріальної допомоги, грантів та інших видів виплат населенню;

оплату фуршетів та банкетів;

пропагування діяльності релігійних та політичних організацій.

6.Забезпечення прозорості та звітності при використанні коштів, що виділяються на виконання програм (реалізацію проектів, заходів)

6.1. Управління розміщує на сайті Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради розроблені переможцями Конкурсу плани заходів та іншу інформацію, пов’язану з виконанням (реалізацією) соціальних проектів (заходів).

6.2. Інститут громадянського суспільства соціального спрямування, який отримав кошти з бюджету міста Харкова на виконання (реалізації) соціального проекту (заходу) зобов’язаний:

запрошувати на всі заходи соціального проекту (заходу) представників Управління, повідомляти на таких заходах, що вони проводяться за сприяння Харківської міської ради, Управління та Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради;

інформувати у засобах масової інформації про проведення заходів соціального проекту (заходу) в усіх друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, які виготовляються в межах Програми за рахунок коштів бюджету міста Харкова відповідно до цього Порядку, зазначати, що їх підготовлено за сприяння Харківської міської ради та Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

6.3. Управління проводить щоквартальний моніторинг виконання соціального проекту (заходу) у визначеному ним порядку.

6.3.1. Моніторинг виконання (реалізації) соціальних проектів (заходів) інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, які отримують фінансову підтримку з бюджету міста Харкова (далі – моніторинг), проводиться за ініціативи Управління.

6.3.2. До проведення моніторингу можуть залучатися представники інститутів громадянського суспільства соціального спрямування.

6.3.3. Керівник інституту громадянського суспільства соціального спрямування має право під час підписання моніторингового звіту, підготовленого Управлінням, письмово надавати свої пояснення, зауваження або заперечення, які будуть його невід’ємною частиною.

6.3.4. У разі відмови від підписання моніторингового звіту Управління робить запис в ньому про те, що керівник інституту громадянського суспільства соціального спрямування ознайомився зі змістом моніторингового звіту,
але підписати його відмовився.

6.4. Результати моніторингу оприлюднюються щоквартально на сайті Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

6.5. Інститут громадянського суспільства соціального спрямування надає у місячний строк після повного виконання соціального проекту (заходу)  Управлінню підсумковий звіт про виконання договору та обсяг використаних коштів бюджету міста Харкова за формою, визначеною Управлінням.

6.6. Підсумковий звіт Інституту повинен містити опис та перелік завдань, виконаних у рамках соціального проекту (заходу); результативні показники виконання соціального проекту (заходу); причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (у разі потреби); оцінку рівня зацікавленості та задоволення потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувався соціальний проект (захід). Управління має право встановлювати додаткові вимоги щодо змісту звіту.

6.7. Управління в місячний строк після надходження підсумкового звіту готує інституту громадянського суспільства соціального спрямування підсумковий висновок за результатами моніторингу виконання соціального проекту (заходу), у якому наведено інформацію про виконання показників, зазначених у пункті 6.3 цього Порядку, та умов договору.

6.8. Управління оприлюднює підсумковий висновок за результатами моніторингу разом із підсумковим звітом інституту громадянського суспільства соціального спрямування на сайті Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та надає їх конкурсній комісії.

6.9. Конкурсна комісія на підставі підсумкового висновку за результатами моніторингу і підсумкового звіту інституту громадянського суспільства соціального спрямування може прийняти рішення про те, що соціальний проект (захід) не виконано (не реалізовано), яке протягом 3 робочих днів оприлюднюється на сайті Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

6.10. Управління на підставі рішення конкурсної комісії щодо невиконання (нереалізації) соціального проекту (заходу) інститутом громадянського суспільства соціального спрямування, який визнаний переможцем   Конкурсу
та отримав фінансову підтримку за рахунок коштів бюджету міста Харкова, або на підставі встановлення факту фінансування статей витрат кошторису за рахунок коштів бюджету міста Харкова двома та більше організаторами Конкурсу, може прийняти рішення про повернення коштів бюджету міста Харкова, яке протягом трьох робочих днів надсилається відповідному інституту громадянського суспільства соціального спрямування.

6.11. Після надходження рішення Управлінню про повернення коштів бюджету міста Харкова інститут громадянського суспільства соціального спрямування повертає в тижневий строк на рахунок Управління, відкритий у територіальному органі Державної казначейської служби України, кошти бюджету міста Харкова, які перераховуються протягом двох робочих днів до бюджету міста Харкова чи можуть бути направлені організатором відповідно до п. 5.11 розділу 5 цього Положення інституту громадянського суспільства соціального спрямування, пропозиція якого набрала більшу кількість балів серед учасників Конкурсу, яких не було визнано переможцями.

6.12. Відповідальність за нецільове використання коштів бюджету міста Харкова покладається на інститути громадянського суспільства соціального спрямування.

 

Директор Департаменту праці

та соціальної політики                                                                               Л.В. БОЛГОВА