• Головна
  • Проект Положення про Громадську раду з питань міжнаціональних відносин при міському голові

Проект Положення про Громадську раду з питань міжнаціональних відносин при міському голові

Додаток 1

до розпорядження міського голови

                                            від                     №

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду з питань міжнаціональних відносин

при міському голові

1.Загальні положення

1.1. Громадська рада з питань міжнаціональних відносин при міському голові (далі – Громадська рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою сприяння діяльності національним громадським об’єднанням в процесі прийняття рішень виконавчими органами Харківської міської ради щодо збереження, підтримки та розвитку етнічної, культурної, мовної і релігійної самобутності національних меншин, поглиблення демократичних засад та забезпечення міжнаціональної злагоди у місті Харкові.

1.2. Громадська рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про національні меншини в Україні», «Про громадські об’єднання», «Про місцеве самоврядування в України» та іншими законами України, актами Кабінету Міністрів України та Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

1.3. Діяльність Громадської ради здійснюється з дотриманням таких принципів:

– верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

– рівності перед законом;

– неупередженості та справедливості;

– дотримання моральних засад суспільства та етичних норм поведінки;

– оперативності та своєчасності;

– відкритості та прозорості інформації про діяльність Громадської ради;

– доступності та зручності для мешканців територіальної громади міста Харкова;

– відповідальності.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

– мешканець територіальної громади міста Харкова – громадянин України, зареєстрований для проживання у місті Харкові відповідно до чинного законодавства;

– національне громадське об’єднання  – добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема, національних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, зареєстроване у встановленому законодавством порядку; 

– національна меншина – група  громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють  почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою;

– представник національного громадського об’єднання – особа, уповноважена представляти відповідну організацію (спілку) на підставі рішення її загальних зборів або іншого вищого органу громадського об’єднання, оформленого у встановленому порядку.

1.5. Організаційне та методичне забезпечення діяльності Громадської ради здійснюється сектором по роботі з об’єднаннями громадян Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

1.6.  Громадська рада має бланк із найменуванням: Громадська рада з питань міжнаціональних відносин при міському голові.

2.Завдання Громадської ради

2.1. Основними завданнями  Громадської ради є сприяння:

– формуванню толерантності та злагоди у міжнаціональних відносинах в місті Харкові;

– у забезпечені прав національних меншин, потреб їх етнокультурного розвитку, розвитку національної самосвідомості й самовиявлення;- розвитку  національних культурних  традицій, використання    національної    символіки, відзначення  національних  свят,  сповідування   своєї    релігії, задоволення  потреб  у  літературі,  мистецтві тощо;

– розвитку етнокультурних і гуманітарних зв’язків національних громадських об’єднань, які здійснюють свою діяльність у місті Харкові із країнами їх етнічного походження;

– участі національних громадських об’єднань у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються виконавчими органами Харківської міської ради, і стосуються правового статусу громадських об’єднань;

охороні пам’яток історії і культури національних меншин на  території міста Харкова.

3.Функції Громадської ради

3.1.Громадська рада, відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. Вивчає, аналізує стан, тенденції та прогнозує соціальні процесі у етнонаціональному розвитку міста Харкова, становище національних меншин міста;

3.1.2. Вносить пропозиції виконавчим органам Харківської міської ради, відповідно до їх компетенції, щодо:

– вирішення проблем міжетнічних відносин;

– забезпечення прав національних меншин у місті Харкові, етнокультурного розвитку національних груп;

– збереження, підтримки та розвитку етнічної, культурної, мовної і релігійної самобутності національних меншин у місті Харкові;

– організації проведення наукових та науково-практичних конференцій, форум, симпозіумів з питань діяльності національних меншин у місті Харкові.

3.1.3. Систематично інформує громадськість про свою діяльність та ухвалені рішення, оприлюднює щорічний звіт про роботу.

4.Повноваження Громадської ради

 4.1 Громадська рада для виконання покладених на неї завдань має право:

        – ініціювати розгляд та обговорення питань щодо розвитку національної самосвідомості та самовиявлення;

    – звертатися в установленому порядку до виконавчих органів міської ради, органів державної влади, підприємств, установ і організацій всіх форм власності, громадських об’єднань, міжнародних неурядових організацій для отримання необхідної інформації;

– утворювати, у разі потреби, в своєму складі тимчасові та постійні робочі групи, залучати ,в установленому порядку, до роботи в них посадових осіб виконавчих органів Харківської міської ради, працівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності, вчених, фахівців з національних питань, представників громадських об’єднань (за згодою);

– вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

– запрошувати на засідання Громадської ради юридичних та фізичних осіб для розгляду питань, внесених до порядку денного засідання ради;

– розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції ради.

4.2. Громадська рада при виконані покладених на неї завдань зобов’язана:- дотримуватись вимог чинного законодавства;  – забезпечувати захист прав всіх громадян  України,  які  належать  до національних  меншин, не дивлячись на те, чи приймають вони участь у діяльності національних громадських об’єднань; – забезпечити захист персональних даних громадян.

5. Організація роботи Громадської ради

5.1.  Основною організаційною формою роботи Громадської ради є засідання, кількість яких визначається їх доцільністю, але не рідше одного разу на рік.

5.2.  Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови ради, заступника голови ради чи однієї третини загального складу членів ради.

5.3.  Засідання Громадської ради скликається її головою.

5.4.  Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

5.5.  Головує на засіданнях Ради її голова, а у разі його відсутності з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо) планове та позачергове засідання Громадської ради ,за його дорученням, проводить заступник голови ради.

5.6.  На початку засідання Громадської ради відкритим голосуванням присутніми членами ради вибирається президіум із представників національних громадських об’єднань у складі 3 осіб.

5.7.  Рішення Громадської ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Громадської ради є вирішальним.

5.8.  Окрема думка члена Громадської ради викладається у письмовій формі і додається до протоколу засідання ради.

5.9.  Рішення Громадської ради має рекомендаційний характер.

5.10. За результатами засідання Громадської ради складається протокол, який підписується всіма членами ради, які були присутні на її засіданні.

6. Склад Громадської ради

6.1. Громадська рада утворюється у складі: голови, заступника голови, секретаря та членів Ради.

6.2. Громадську раду очолює міський голова.

6.4. До складу Громадської ради на громадських засадах входять представники виконавчих органів Харківської міської ради, представники національних громадських об’єднань тощо.

6.5. Персональний склад Громадської ради затверджує міський голова, в тому числі, але не виключно, на підставі пропозицій керівників виконавчих органів Харківської міської ради та заяв національних громадських об’єднань, зареєстрованих відповідно до вимог чинного законодавства.

6.6. До складу Громадської ради може бути обрано не більше одного представника від кожного національного громадського об’єднання, що виявило бажання увійти до Громадської ради.

6.7. Секретарем Громадської ради є працівник сектору по роботі з об’єднаннями громадян Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, який:

– формує та узгоджує з головою Громадської ради питання щодо порядку денного засідання ради;

– приймає від юридичних та фізичних осіб, представників національних громадських об’єднань, виконавчих органів Харківської міської ради документи, які необхідні для розгляду на засіданні Громадської ради;

– повідомляє членів Громадської ради про місце, дату та час засідання ради, а також про порядок денний засідання Громадської ради;

– веде протоколи засідань Громадської ради, та, у разі необхідності, формує з них витяги, робить їх копії.

6.8. Повідомлення про скликання засідання Громадської ради, у тому числі позачергового, доводиться до відома кожного її члена не пізніше як за два робочих дні до його початку, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Харківської міської ради та/або в інший прийнятний спосіб.

6.9. Документи, які надійшли на розгляд Громадської ради, та оригінали протоколів засідань ради зберігаються у секторі по роботі з об’єднаннями громадян Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради відповідно до номенклатури справ.

6.10. У разі відсутності з поважних причин (відпустка, хвороба, відрядження тощо) секретаря Громадської ради виконання його обов’язків покладається на іншого працівника сектору по роботі з об’єднаннями громадян Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

7. Прикінцеві положення

7.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.