Положення про Департамент соціальної політики Харківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(нова редакція)

1.Загальні положення

1.1. Департамент соціальної політики Харківської міської ради (далі – Департамент) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Департамент у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступнику міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

1.3. Департамент є правонаступником Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Харківської міської ради в частині повноважень у сфері соціальних питань у зв’язку з перейменуванням.

1.4. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2.Юридичний статус та майно Департаменту

2.1. Департамент є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Департамент у межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем
і третьою особою в суді.

2.3. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади. Граничну чисельність працівників Департаменту визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Департаменту затверджуються в установленому порядку.

2.4. Майно Департаменту належить йому на праві оперативного управління. Департамент володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.5. Самопредставництво Департаменту та посадових осіб у судах здійснює Юридичний департамент Харківської міської ради в установленому законодавством порядку.

2.6. Департамент має печатку із зображенням Державного Герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

2.7. Юридична адреса Департаменту: вул. Сумська, 64, м. Харків, 61002.

3.Основні завдання Департаменту

3.1. Метою діяльності Департаменту є забезпечення прав мешканців територіальної громади міста з питань соціального захисту населення, соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення та забезпечення сприятливих умов для функціонування в місті Харкові закладів, установ, організацій соціального спрямування.

3.2. Основними завданнями Департаменту є:

3.2.1. Забезпечення реалізації на території міста Харкова державної політики у сфері соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, ветеранам військової служби, жертвам нацистських переслідувань, дітям війни та жертвам політичних репресій, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян.

3.2.2. Сприяння реалізації на території міста Харкова державної політики у сфері:

соціально-трудових відносин, оплати праці, зайнятості населення, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку;

надання соціальної підтримки (державні допомоги, пільги, житлові субсидії та інші виплати, що здійснюються за рахунок державного бюджету, соціальні послуги тощо).

3.2.3. Сприяння діяльності підприємств, закладів, установ та організацій із питань соціального захисту населення міста Харкова всіх форм власності, підтримка волонтерської діяльності.

3.2.4. Організація надання соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.

3.2.5. Створення в місті Харкові необхідних умов для надання соціальних послуг постраждалим від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, постраждалим від торгівлі людьми.

3.2.6. Сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців.

3.2.7. Здійснення повноважень головного розпорядника коштів бюджету Харківської міської територіальної громади з виконання бюджетних програм, визначених рішенням сесії Харківської міської ради про бюджет Харківської міської територіальної громади.

3.3. Департамент при виконанні покладених на нього повноважень взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями.

4.Повноваження Департаменту

4.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.1. Аналізує стан і тенденції соціального розвитку на території міста Харкова, готує та надає міському голові в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

4.1.2. Розробляє проєкти рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції Департаменту, у тому числі нормативно-правового характеру, проводить експертизу проєктів таких актів.

4.1.3. Здійснює моніторинг та аналіз реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення на території міста, готує та подає пропозиції щодо врегулювання проблемних питань, вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх у встановленому порядку.

4.1.4. За дорученням міського голови готує звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, центральних та місцевих органів виконавчої влади з пропозиціями щодо внесення змін до нормативно-правових актів.

4.1.5. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, політичних партій тощо, а також звернення та запити народних депутатів України, депутатів місцевих рад, запити на інформацію.

4.1.6. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент.

4.1.7. Надає пропозиції та сприяє забезпеченню фінансування закладів, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста, які діють у сфері соціального захисту населення.

4.1.8. Координує взаємодію закладів, установ та організацій соціальної сфери з органами державної влади, профспілковими комітетами, іншими недержавними та громадськими організаціями.

4.1.9. Забезпечує виконання місцевих програм у сфері соціальної політики і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

4.1.10. Готує інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові.

4.1.11. Координує та контролює роботу структурних підрозділів Департаменту, які зазначені в п. 5.2 цього Положення, підвідомчих закладів, центрів соціальних служб та спеціальних закладів для постраждалих від насильства.

4.1.12. Організовує роботу органів соціального захисту, установ у форматі «Прозорий офіс».

4.1.13. Сприяє та координує роботу управлінь соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, здійснює заходи щодо їх інформаційного забезпечення та запровадження електронних послуг шляхом реінжинірингу соціальних послуг.

4.1.14. Забезпечує відповідно до законодавства України розвиток і вдосконалення мережі закладів соціального захисту всіх форм власності.

4.1.15. Бере участь у виконанні територіальної програми зайнятості населення та реалізації заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці в межах своїх завдань та повноважень.

4.1.16. Бере участь у реалізації міських програм і заходів щодо виконання державних та регіональних програм із питань охорони праці в межах своїх завдань та повноважень.

4.1.17. Здійснює заходи з моніторингу своєчасності виплати заробітної плати, запровадження підприємствами всіх форм власності мінімальних гарантій оплати праці.

4.1.18. Організовує проведення громадських робіт для безробітних осіб відповідно до чинного законодавства України в межах своєї компетенції.

4.1.19. Вивчає потребу територіальної громади міста в соціальних послугах, готує та подає пропозиції щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреб та створення ефективної системи їх надання.

4.1.20. Здійснює заходи для забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, моніторинг створення умов для безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури.

4.1.21. Сприяє організації роботи комісій із забезпечення житлом деяких категорій осіб та узагальнює потребу по місту в наданні грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення.

4.1.22. Організовує роботу із соціальної підтримки та надання соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяє діяльності закладів, центрів, що надають психологічну та соціальну допомогу особам, які стали жертвами насильства, у тому числі сімейного.

4.1.23. Сприяє впровадженню заходів Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї, гендерному насильству, протидії торгівлі людьми.

4.1.24. Здійснює інші повноваження, встановлені законодавством України.

4.2. Департамент має право:

4.2.1. Залучати за погодженням з їх керівниками спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2.2. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.2.4. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи Харківської міської ради у соціальній сфері.

5.Структура Департаменту

5.1. Структура Департаменту затверджується міським головою за погодженням із заступником міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

5.2. До складу Департаменту входять:

5.2.1. Апарат Департаменту.

5.2.2. Управління соціального моніторингу.

5.2.3. Управління з соціальних питань.

5.3. Діяльність Управління соціального моніторингу Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради регламентуються положеннями, які затверджуються Харківською міською радою.

5.4. Працівники Департаменту призначаються на посади та звільняються  з посад розпорядженням міського голови.

5.5. Права, обов’язки і відповідальність працівників Департаменту визначені в посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

6.Керівництво Департаменту

6.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням заступника міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

6.2. Особа, яка призначається на посаду директора Департаменту, повинна мати вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільно володіти державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

6.3. Директор Департаменту:

6.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту.

6.3.2. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань, несе персональну відповідальність за їх виконання.

6.3.3. Вносить пропозиції щодо структури та штатного розпису Департаменту.

6.3.4. Затверджує положення про відділи та сектори Департаменту, посадові інструкції працівників Департаменту.

6.3.5. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

6.3.6. Організовує підготовку проєктів рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, які належать до компетенції Департаменту, у тому числі нормативно-правового характеру, проводить експертизу проєктів таких актів.

6.3.7. Є розпорядником бюджетних коштів, що в установленому порядку передані Департаменту.

6.3.8. Планує роботу Департаменту, забезпечує виконання перспективних та поточних планів роботи Департаменту.

6.3.9. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності Департаменту.

6.3.10. Надає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переведення працівників Департаменту, своєчасного заміщення вакантних посад, заохочення та застосування заходів дисциплінарного стягнення, пріоритетних напрямів підвищення професійного розвитку працівників Департаменту.

6.3.11. Забезпечує роботу з ведення діловодства та контролю в Департаменті.

6.3.12. Контролює стан дотримання трудової та виконавської дисципліни  працівниками Департаменту.

6.3.13. Діє без довіреності від імені Департаменту, представляє його інтереси у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.

6.3.14. Відкриває та закриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків, має право першого підпису на банківських документах.

6.3.15. Проводить особистий прийом громадян, сприяє виконанню їх законних вимог, розглядає в установленому порядку звернення, запити на інформацію громадян та юридичних осіб.

6.3.16. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6.3.17. Укладає від імені Департаменту договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Департаменту, видає довіреності.

6.3.18. Забезпечує співробітництво Департаменту з іншими виконавчими органами Харківської міської ради, органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.

6.3.19. Бере участь у пленарних засіданнях сесій Харківської міської ради, засіданнях постійних комісій, депутатських комісій, депутатських груп і фракцій Харківської міської ради, засіданнях виконавчого комітету Харківської міської ради, апаратних нарадах.

6.3.20. Здійснює інші повноваження, покладені на нього, відповідно до чинного законодавства.

6.4. Директор Департаменту має заступників.

6.5. На час відсутності директора Департаменту виконання його обов’язків покладається на посадову особу відповідно до розпорядження міського голови.

7.Прикінцеві положення

7.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

Директор Департаменту

соціальної політики

Харківської міської ради                                                                                                                 Л.В. БОЛГОВА