ПОЛОЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» в редакції рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2140/20

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент соціальної політики Харківської міської ради

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент соціальної політики (далі – Департамент) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, що утворюється Харківською міською радою.

1.2. Департамент у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

1.3. Департамент є правонаступником Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради; Департаменту охорони здоров’я
та соціальних питань Харківської міської ради в частині повноважень у сфері соціальних питань у зв’язку з перейменуванням.

1.4. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, постановами
і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.5. Самопредставництво Департаменту та посадових осіб у судах здійснює Юридичний департамент Харківської міської ради у встановленому законодавством порядку.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Департамент є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби та відповідно до чинного законодавства України рахунки в установах банків, у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди
з юридичними та фізичними особами, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем і третьою особою в суді.

2.2. Департамент має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

2.3. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова.

2.4. Майно Департаменту є комунальною власністю територіальної громади міста Харкова та належить йому на праві оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.5. Граничну чисельність працівників Департаменту визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Департаменту затверджуються у встановленому порядку.

2.6. Юридична адреса Департаменту: вул. Сумська, 64, місто Харків, 61002.

3.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Метою діяльності Департаменту є забезпечення прав мешканців територіальної громади міста з питань соціального захисту населення, соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення та забезпечення сприятливих умов для функціонування в місті Харкові закладів, установ, організацій соціального спрямування.

3.2. Основними завданнями Департаменту є:

3.2.1. Забезпечення реалізації на території міста Харкова державної політики у сфері соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, ветеранам військової служби, жертвам нацистських переслідувань, дітям війни та жертвам політичних репресій, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та іншим категоріям громадян.

3.2.2. Сприяння реалізації на території міста Харкова державної політики
у сфері:

соціально-трудових відносин, оплати праці, зайнятості населення, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку;

надання соціальної підтримки (державні допомоги, пільги, житлові субсидії та інші виплати, що здійснюються за рахунок державного бюджету, соціальні послуги, тощо).

3.2.3. Сприяння діяльності підприємств, закладів, установ та організацій
з питань соціального захисту населення міста Харкова всіх форм власності, підтримка волонтерської діяльності.

3.2.4. Організація надання соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.

3.2.5. Створення в місті Харкові необхідних умов для надання соціальних послуг постраждалим від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, постраждалим від торгівлі людьми.

3.2.6. Сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців.

3.3. Здійснення повноважень головного розпорядника коштів місцевого бюджету з виконання бюджетних програм, визначених рішенням сесії Харківської міської ради про бюджет міста Харкова.

3.4. Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями.

4.ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.1. Аналізує стан і тенденції соціального розвитку на території міста Харкова, готує та надає міському голові в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

4.1.2. Розробляє проєкти рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції Департаменту, у тому числі нормативно-правового характеру, проводить експертизу проєктів таких актів.

4.1.3. Здійснює моніторинг та аналіз реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення на території міста, готує та подає пропозиції щодо врегулювання проблемних питань, вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку.

4.1.4. За дорученням міського голови готує звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, центральних та місцевих органів виконавчої влади з пропозиціями щодо внесення змін
до нормативно-правових актів.

4.1.5. Здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, політичних партій тощо, а також звернень та запитів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, запитів на інформацію.

4.1.6. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої
є Департамент.

4.1.7. Надає пропозиції та сприяє забезпеченню фінансуванню закладів, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста, які діють у сфері соціального захисту населення.

4.1.8. Координує взаємодію закладів, установ та організацій зазначених сфер з органами державної влади, профспілковими комітетами, іншими недержавними та громадськими організаціями.

4.1.9. Забезпечує виконання місцевих програм у сфері соціальної політики і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

4.1.10. Готує інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові.

4.1.11. Координує та здійснює контроль роботи Управління з соціальних питань, Управління соціального моніторингу, які зазначені в п. 5.1 цього Положення, підвідомчих закладів, центрів соціальних служб та спеціальних закладів для постраждалих від насильства.

4.1.12. Організовує роботу органів соціального захисту, установ у форматі «Прозорий офіс».

4.1.13. Сприяє та координує роботу управлінь соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, здійснює заходи щодо їх інформаційного забезпечення та запровадження електронних послуг шляхом реінжинірингу соціальних послуг.

4.1.14. Забезпечує відповідно до законодавства України розвиток і вдосконалення мережі закладів соціального захисту всіх форм власності.

4.1.15. Бере участь у виконанні територіальної програми зайнятості населення та реалізації заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці в межах завдань та повноважень.

4.1.16. Бере участь у реалізації міських програм і заходів щодо виконання державних та регіональних програм з питань охорони праці в межах завдань та повноважень.

4.1.17. Здійснює заходи з моніторингу своєчасності виплати заробітної плати, запровадження підприємствами всіх форм власності мінімальних гарантій оплати праці.

4.1.18. Організовує проведення громадських робіт для безробітних осіб відповідно до чинного законодавства України в межах компетенції.

4.1.19. Вивчає потребу територіальної громади міста в соціальних послугах, готує та подає пропозиції щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреб та створення ефективної системи надання соціальних послуг.

4.1.20. Здійснює заходи для забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, моніторинг створення умов для безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури.

4.1.21. Організовує роботу комісії з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам
та складає реєстр отримувачів допомоги.

4.1.22. Сприяє організації роботи комісій із забезпечення житлом деяких категорій осіб та узагальнює потребу по місту в наданні грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення.

4.1.23. Організовує роботу із соціальної підтримки та надання соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяє діяльності закладів, центрів, що надають психологічну та соціальну допомогу особам, які стали жертвами насильства, у тому числі сімейного.

4.1.24. Сприяє впровадженню заходів Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї, гендерному насильству, протидії торгівлі людьми.

4.1.25. Здійснює інші повноваження, встановлені законодавством України.

4.2. Департамент має право:

4.2.1. Надавати пропозиції щодо створення та підтримки підприємств, закладів, установ та організацій, діяльність яких спрямована на розвиток соціального захисту населення.

4.2.2. Залучати (за погодженням з їх керівниками) спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2.3. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

5.СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

5.1. До складу Департаменту входять:

5.1.1. Апарат Департаменту.

5.1.2. Управління соціального моніторингу.

5.1.3. Управління з соціальних питань.

5.2. Структура Департаменту затверджується розпорядженням міського голови за погодженням із заступником міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

5.3. Діяльність Управління з соціальних питань, Управління соціального моніторингу регламентується положеннями, які затверджуються Харківською міською радою. Положення про інші структурні підрозділи, що входять до складу Департаменту, затверджуються директором Департаменту.

5.4. Права, обов’язки і відповідальність працівників Департаменту визначені в посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

6.КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

6.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням заступника міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

6.2. Директор Департаменту:

6.2.1. Здійснює координацію роботи, пов’язаної з виконанням основних завдань високого ступеня складності, здійснює керівництво Департаментом.

6.2.2. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань та несе персональну відповідальність за їх якість та результативність.

6.2.3. Координує роботу працівників Департаменту, визначає сфери (напрями діяльності) заступників директора Департаменту, керівників структурних підрозділів.

6.2.4. Вносить пропозиції міському голові щодо структури та штатного розпису Департаменту.

6.2.5. Затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Департаменту.

6.2.6. Організовує розроблення та впровадження в межах повноважень Департаменту стратегічних планів, комплексних місцевих програм та планів розвитку соціальної сфери.

6.2.7. У межах повноважень видає накази з основної діяльності, організовує підготовку проєктів рішень та розпоряджень з питань, що належать до компетенції Департаменту, та внесення їх на розгляд міського голови, міської ради, її виконавчого комітету.

6.2.8. Планує роботу Департаменту, забезпечує виконання перспективних та поточних планів роботи Департаменту.

6.2.9. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань, покладених на Департамент.

6.2.10. У процесі виконання завдань забезпечує співробітництво Департаменту з іншими виконавчими органами та виконавчим комітетом Харківської міської ради, відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями.

6.2.11. Відкриває та закриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків, має право першого підпису на банківських документах.

6.2.12. Готує проєкти рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції Департаменту, у тому числі нормативно-правового характеру, проводить експертизу проєктів таких актів.

6.2.13. Бере участь у пленарних засіданнях сесій Харківської міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

6.2.14. Звітує Харківській міській раді про стан виконання завдань та повноважень, покладених на Департамент.

6.2.15. Укладає в межах своєї компетенції договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Департаменту, видає довіреності.

6.2.16. Інформує територіальну громаду міста Харкова з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

6.2.17. Контролює стан дотримання трудової та виконавської дисципліни в Департаменті.

6.2.18. Подає міському голові в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Департаменту, своєчасного заміщення вакансій, нагородження відзнаками та застосування заходів дисциплінарних стягнень, пріоритетних напрямів підвищення професійного розвитку працівників Департаменту.

6.2.19. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Департаменту, та вживає заходи щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв та звернень.

6.2.20. Здійснює інші повноваження, покладені на Департамент відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3. Директор Департаменту має право:

6.3.1. За дорученням керівництва (міського голови та/або заступника міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення) представляти Харківську міську раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до повноважень Департаменту.

6.3.2. У межах своїх повноважень та на виконання завдань Департаменту видавати накази з питань основної діяльності Департаменту, організовувати та контролювати їх виконання.

6.3.3. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, територія юрисдикції яких стосується Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання поставлених перед Департаментом завдань.

6.3.4. Проводити перевірку та контроль за виконанням підвідомчими підприємствами, установами та організаціями питань, що належать до повноважень Департаменту, за результатами вносити пропозиції міському голові, міській раді щодо поліпшення їх діяльності чи притягнення
до відповідальності їх керівників.

6.3.5. Залучати фахівців відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до повноважень Департаменту.

6.3.6. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками Департаменту посадових обов’язків та завдань.

6.3.7. Вносити на розгляд міського голови та/або заступника міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, пропозиції щодо вдосконалення роботи Департаменту.

6.3.8. Представляти без доручення Департамент у взаємовідносинах з фізичними і юридичними особами.

7.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

Директор Департаменту

соціальної політики

Харківської міської ради                                                                                                                       Л.В. БОЛГОВА