ПОЛОЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» в редакції рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1293/18

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент праці та соціальної політики (далі – Департамент) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, що утворюється Харківською міською радою.

1.2. Департамент підзвітний та підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

1.3. Департамент є правонаступником Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Харківської міської ради в частині повноважень у сфері соціальних питань у зв’язку з перейменуванням.

1.4. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Департамент є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби та відповідно до чинного законодавства України рахунки в установах банків, у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

2.2. Департамент має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

2.3. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова.

2.4. Майно Департаменту належить йому на праві оперативного управління. Департамент володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.5. Граничну чисельність працівників Департаменту визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Департаменту затверджується у встановленому порядку.

2.6. Юридична адреса Департаменту: 61002, місто Харків, вул. Сумська, 64.

2.7. Повна назва українською мовою: Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради.

Повна назва російською мовою: Департамент труда и социальной политики Харьковского городского совета.

3.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Метою діяльності Департаменту є забезпечення сприятливих умов для функціонування у місті Харкові закладів, установ, підприємств соціального захисту населення, організацій та об’єднань громадян, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста з питань праці та соціального захисту населення.

3.2. Основними завданнями Департаменту є:

3.2.1. Сприяння діяльності підприємств, закладів, установ та організацій з питань соціального захисту населення міста Харкова всіх форм власності.

3.2.2. Виділення пріоритетних напрямів діяльності в місті Харкові у сфері соціального захисту населення, у тому числі сімей, дітей та молоді, а також всебічна підтримка таких напрямів.

3.2.3. Надання пропозицій щодо створення та підтримки підприємств, закладів, установ та організацій, діяльність яких спрямована на розвиток соціального захисту населення.

3.2.4. Надання пропозицій та сприяння забезпеченню фінансування підприємств, закладів, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста, які діють у сфері праці та соціального захисту населення.

3.2.5. Створення в місті Харкові необхідних умов для забезпечення ґендерної рівності, попередження ґендерно зумовленого та домашнього насильства, мінімізації торгівлі людьми.

3.2.6. Координація взаємодії підприємств, закладів, установ та організацій зазначених сфер з органами державної влади, профспілковими комітетами, іншими недержавними та громадськими організаціями.

3.2.7. Участь у формуванні та реалізації кадрової політики в інтересах територіальної громади міста у сфері соціального захисту населення.

3.2.8. Виконання місцевих програм з питань соціального захисту населення і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

3.2.9. Сприяння громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сімей, дітей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку а також об’єднанням громадян, релігійним громадам, об’єднанням іноземних громадян та студентів у здійсненні їх статутної діяльності у місті Харкові.

3.2.10. Удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками, іншими об’єднаннями громадян та організаціями роботодавців.

4.ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. Самоврядні повноваження:

4.1.1. Аналізує стан і тенденції соціального розвитку на території міста Харкова, готує та надає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, до міської ради.

4.1.2. Бере участь у підготовці пропозицій до проекту програми соціально-економічного розвитку міста Харкова.

4.1.3. Розробляє проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, у т. ч. нормативного характеру, з питань соціального захисту населення міста Харкова.

Проводить експертизу проектів нормативних актів, які стосуються сфери соціальних питань.

4.1.4. Бере участь у підготовці та погодженні проектів розпорядчих актів, основними розробниками яких є інші виконавчі органи Харківської міської ради.

4.1.5. Готує інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові.

4.1.6. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.1.7. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

4.1.8. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Харківської міської ради.

4.1.9. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент.

4.1.10. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

4.1.11. Здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання, вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд сесії міської ради.

4.1.12. Координує та здійснює контроль роботи управління праці та соціальних питань, управління соціального моніторингу, які зазначені в п. 5.1 цього Положення, підвідомчих закладів, установ соціального захисту населення та спеціальних закладів для постраждалих від насильства в сім’ї.

4.1.13. Бере участь у виконанні територіальної програми зайнятості населення та реалізації заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці в межах доведених в установленому порядку завдань та повноважень.

4.1.14. Бере участь у реалізації міських програм і заходів щодо виконання державних та регіональних програм з питань охорони праці в межах доведених в установленому порядку завдань та повноважень.

4.1.15. Здійснює заходи з моніторингу своєчасності виплати заробітної плати, запровадження підприємствами всіх форм власності мінімальних гарантій оплати праці.

4.1.16. Організовує проведення громадських робіт для безробітних осіб відповідно до чинного законодавства України в межах компетенції.

4.1.17. Вивчає потреби міста у соціальних послугах, готує та подає пропозиції щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреб та створення ефективної системи надання соціальних послуг.

4.1.18. Організовує роботу органів соціального захисту, установ у форматі «Прозорий офіс».

4.1.19. Визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи із сім’ями, спрямованої на попередження потрапляння сімей у складні життєві обставини.

4.1.20. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо надання соціальної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, іншим соціально вразливим верствам населення.

4.1.21. Організовує та забезпечує роботу Комісії з розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації.

4.1.22. Розглядає пропозиції щодо розстановки кадрів в установах соціального захисту та спеціальних закладах для постраждалих від насильства в сім’ї.

4.1.23. Сприяє та координує роботу щодо інформаційного забезпечення управлінь праці та соціального захисту населення міста Харкова у сфері соціального захисту населення.

4.1.24. Сприяє реалізації громадсько-політичних, міжнаціональних та міжконфесійних відносин у місті.

4.1.25. Здійснює інші повноваження, встановлені законодавством України.

4.2. Делеговані повноваження:

4.2.1. Координує роботу управлінь праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради.

4.2.2. У сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян здійснює координаційні функції, моніторинг за наданням установлених законодавством України пільг та здійсненням заходів щодо соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій громадян.

4.2.3. Організовує роботу Комісії з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам та складає реєстр отримувачів допомоги.

4.2.4. Забезпечує відповідно до законодавства України розвиток і вдосконалення мережі закладів соціального захисту всіх форм власності.

4.2.5. Спрямовує та координує діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

4.2.6. Організовує роботу із соціальної підтримки та надання соціальних послуг молодим сім’ям, сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітним сім’ям, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4.2.7. Сприяє діяльності закладів, центрів, що надають психологічну та соціальну допомогу особам, які стали жертвами насильства (у тому числі сімейного) або опинились у скрутній життєвій ситуації.

4.2.8. Впроваджує заходи, спрямовані на забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, протидію торгівлі людьми.

4.2.9. Організовує і проводить роботу Координаційної ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї, ґендерному насильству, протидії торгівлі людьми.

4.2.10. Здійснює інші повноваження, делеговані Департаменту згідно з чинним законодавством.

4.3. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що були визначені, має право:

4.3.1. Залучати (за погодженням з їх керівниками) спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.3.2. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.3.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.3.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

4.4. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

5.СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

5.1. До складу Департаменту входять:

5.1.1. Апарат Департаменту.

5.1.2. Управління праці та соціальних питань.

5.1.3. Управління соціального моніторингу.

5.2. Структура Департаменту затверджується міським головою.

5.3. Діяльність управління праці та соціальних питань, управління соціального моніторингу регламентується положеннями, які затверджуються Харківською міською радою.

5.4. Права, обов’язки і відповідальність працівників Департаменту визначені у положеннях про структурні підрозділи Департаменту та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

6.КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

6.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням заступника міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

6.2. Директор Департаменту:

6.2.1. Здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.

6.2.2. Видає в межах своєї компетенції накази, доручення, організовує контроль за їх виконанням.

6.2.3. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, у т. ч. нормативного характеру, які стосуються сфери соціальних питань. Проводить експертизу таких актів.

6.2.4. Контролює відповідно до законодавства України використання згідно із затвердженими в установленому порядку кошторисами коштів, переданих з бюджету міста для фінансування витрат на утримання апарату Департаменту, управління праці та соціальних питань, управління соціального моніторингу, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

6.2.5. Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними.

6.2.6. Надає подання про призначення та звільнення із займаних посад посадових осіб місцевого самоврядування структурних підрозділів, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, застосування заходів дисциплінарного впливу, а також заохочення працівників.

6.2.7. Укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Департаменту, видає довіреності. Представляє без довіреності Департамент у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами.

6.2.8. Відкриває та закриває рахунки в територіальних органах Державної казначейської служби України та установах банків, має право першого підпису на банківських документах.

6.2.9. Інформує територіальну громаду міста про виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови в межах своєї компетенції.

6.2.10. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

6.2.11. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.

6.2.12. Виконує інші повноваження згідно із законодавством України.

7.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Подобається це:

%d блогерам подобається це: