Положення про Комунальний заклад «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб»

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 36 сесії

Харківської міської ради

7 скликання від 24.06.2020 №2168/20

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комунальний заклад

«Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб»

(нова редакція)

 

1. Загальні положення

1.1. Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб (далі – Центр) є комунальним закладом соціального захисту з комплексного обслуговування бездомних осіб, діяльність якого спрямована на поступове повернення особи до самостійного повноцінного життя шляхом надання їй соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб.

1.2. Засновником Центру є Харківська міська рада (далі – Засновник).

Власником майна є територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради (далі – Власник).

1.3. Клієнтами Центру є бездомні особи віком від 18 років та особи, звільнені з місць позбавлення волі (далі – клієнти), які підпадають під вимоги, обумовлені чинним законодавством України.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами  України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України,  Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, державними стандартами надання соціальних послуг, актами Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради (далі – Управління) та іншими нормативними документами з питань, що регулюють його діяльність, а також цим Положенням.

1.5. Центр є юридичною особою, яка згідно з чинним законодавством України:

утворюється та реєструється в порядку, визначеному законодавством, що регулює діяльність відповідних неприбуткових організацій.

Центр є неприбутковою організацією, яку внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У Центрі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами;

володіє відокремленим майном, яке передано йому в оперативне управління;

має самостійний баланс, поточний рахунок та може мати інші рахунки в органах Державної  казначейської служби України;

має печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням;

може від свого імені набувати майнових, особистих немайнових прав,  нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем та третьою особою в судах всіх інстанцій, мати інші права та обов’язки, передбачені законодавством України.

1.6. Центр підконтрольний та підзвітний Управлінню.

1.7. Найменування закладу:

повна назва – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР РЕІНТЕГРАЦІЇ БЕЗДОМНИХ ОСІБ»;

скорочена назва – КЗ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР РЕІНТЕГРАЦІЇ».

1.8. Юридична адреса: вул. Миру, 102, м. Харків.

1.9. Поштові реквізити: вул. Миру, 102, м. Харків, 61047.

 2. Мета та завдання Центру

 2.1. Метою діяльності Центру є поступове повернення особи до самостійного повноцінного життя шляхом надання їй комплексу соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб.

2.2. Основними завданнями Центру є:

виявлення та ведення обліку бездомних осіб;

надання соціальних послуг клієнтам Центру з урахуванням індивідуальних потреб, які передбачають допомогу в аналізі життєвої ситуації, визначення основних проблем, шляхів їх розв’язання, залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації та допомогу в його реалізації;

надання клієнтам тимчасового притулку, підтриманого проживання;

співпраця з органами місцевого самоврядування, соціального захисту населення, охорони здоров’я, Державної пенітенціарної служби України, правоохоронними органами, Харківським міським центром зайнятості населення, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та волонтерами для виконання поставлених цілей і завдань;

взаємодія з органами міграційної служби, органами реєстрації;

використання сучасних методів соціальної роботи;

сприяння розвитку та впровадженню інноваційних методик у роботі з бездомними особами;

сприяння формуванню позитивної громадської думки про бездомних осіб.

2.3. Для вирішення завдань Центр, ураховуючи індивідуальні потреби, надає клієнтам такі соціальні послуги:

«соціальна інтеграція та реінтеграція» (допомога в аналізі життєвої ситуації, у визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації;

надання інформації з питань соціального захисту населення;

представництво інтересів;

допомога в отриманні безоплатної правової допомоги;

допомога в оформленні документів;

допомога в отриманні реєстрації місця проживання/перебування;

сприяння в отриманні житла, у працевлаштуванні тощо;

надання психологічної підтримки тощо;

«надання притулку» (надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами; забезпечення твердим та м’яким інвентарем, за можливості одягом, взуттям, харчуванням; створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів тощо);

«соціальна адаптація» (допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення; надання інформації з питань соціального захисту населення; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті;

допомога в оформленні документів;

сприяння працевлаштуванню;

допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків тощо);

інші соціальні послуги, визначені законодавством України.

Зміст, обсяг та особливості соціальної послуги для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в індивідуальному плані.

3.Права та обов’язки Центру

3.1. Центр має право:

формувати штатний розпис у межах фонду заробітної плати  з подальшим затвердженням його Управлінням;

встановлювати в межах фонду заробітної плати посадові оклади згідно з типовими нормативами;

самостійно розробляти й затверджувати перспективні та поточні плани, програми, завдання для структурних підрозділів і Центру в цілому;

самостійно визначати потреби в матеріально-технічних ресурсах;

здійснювати придбання товарів, робіт і послуг згідно з чинним законодавством України;

розробляти, впроваджувати науково-технічні досягнення, сучасні технології;

самостійно здійснювати ремонтно-будівельні роботи, а також ремонт, налаштування, введення в експлуатацію устаткування та апаратури;

самостійно здійснювати дезінфекційно-профілактичні роботи на території Центру;

самостійно укладати договори з установами, організаціями, закладами, підприємствами та фізичними особами;

організовувати госпрозрахункові підрозділи згідно з чинним законодавством України;

надавати платні соціальні послуги згідно з чинним законодавством України;

здійснювати в установленому законодавством порядку одержання та розподіл гуманітарної допомоги (спонсорської, благодійної) від вітчизняних та зарубіжних юридичних, фізичних осіб.

3.2. Обов’язки Центру:

здійснювати облік, у т. ч. бухгалтерський, результатів роботи;

вести встановлену законодавством звітність, яку своєчасно надавати до уповноважених органів та оприлюднювати згідно з чинним законодавством України;

здійснювати обов’язкові платежі згідно з чинним законодавством України;

забезпечувати збереження комунального майна, переданого в оперативне управління Центру;

забезпечувати збереження довкілля від забруднення та інших шкідливих впливів;

забезпечувати безпеку роботи працівників Центру, дотримання санітарно-гігієнічних норм, вимог пожежної безпеки;

розробляти й впроваджувати заходи з підвищення ефективності діяльності закладу, вдосконалення планування, ефективного використання комунального майна, фінансових, енергетичних і трудових ресурсів.

 4.Структура Центру

4.1. До складу Центру входять:

4.1.1. Відділення обліку бездомних осіб.

4.1.2. Відділення нічного перебування для бездомних осіб – до 68 місць:

для жінок – до 12 місць;

для чоловіків – до 52 місць;

ізолятор – до 4 місць.

4.1.3. Відділення реінтеграції бездомних осіб – до 24 місць.

4.1.4. Відділення соціальної адаптації звільнених осіб – до 14 місць.

4.1.5. Відділення соціального готелю для бездомних осіб.

4.2. Центр може надавати клієнтам соціальні послуги як на платній, так і на безоплатній основі згідно з чинним законодавством України.

Вартість соціальних послуг розраховується Центром та затверджується рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.

4.3. Кількість місць у відділеннях Центру може змінюватися в межах загальної кількості ліжко-місць.

4.4. Положення про структурні підрозділи Центру затверджуються директором Центру.

5.Умови прийняття клієнтів на обслуговування

 5.1. Для отримання послуг Центру особа звертається до Центру особисто.

Підставою для зарахування до відділень Центру є надання клієнтом документів, передбачених чинним законодавством України і положеннями про відповідні структурні підрозділи Центру.

До Центру не приймаються особи:

які під час звернення перебували у стані алкогольного та/або наркотичного, токсичного сп’яніння;

недієздатні особи, особи, які потребують стороннього догляду, психічно хворі, особи, які мають наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги.

У разі звернення до Центру громадян, які мають туберкульоз в активній стадії, венеричні та гострі інфекційні захворювання, СНІД, онкологічні захворювання III та IV клінічних груп, психічні розлади, нарко- та/або алкозалежність, Центр направляє їх до закладів охорони здоров’я за територіальним розташуванням Центру.

5.2. Громадяни похилого віку, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також особи, яким до досягнення зазначеного пенсійного віку залишилося не більш як півтора року, особи з інвалідністю I та II груп із числа бездомних осіб за їх заявою та на підставі висновку управління праці та соціального захисту населення відповідної адміністрації району Харківської міської ради можуть бути направлені до стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів соціальної підтримки (догляду).

5.3. При зарахуванні до Центру особа ознайомлюється та дає згоду виконувати внутрішні правила перебування в Центрі та розпорядок дня для його клієнтів.

5.4. При відмові в зарахуванні до Центру зазначається причина відмови та проводиться направлення до відповідних (профільних) соціальних служб, лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я, підприємств, організацій незалежно від форм власності, які мають можливість надати допомогу у вирішенні проблеми особи.

5.5. Строки та умови перебування в Центрі, умови надання та припинення послуг, правила поведінки, права та обов’язки сторін зазначаються в угоді між Центром та клієнтом.

5.6. Надання послуг Центром припиняється в разі:

наявності медичних протипоказань для надання соціальної послуги (у тому числі всі хвороби в гострому періоді, що потребують стаціонарного лікування, зокрема в спеціалізованих закладах (відділеннях) охорони здоров’я, гострі інфекційні захворювання, гострі стадії психічних захворювань і хронічні психічні захворювання в стані загострення);

закінчення терміну перебування клієнта (згідно з угодою);

отримання клієнтом житла, яке він може використовувати для проживання і в якому він може зареєструватися;

направлення отримувача соціальної послуги до стаціонарної інтернатної установи або закладу, інших закладів або установ постійного перебування;

відмови клієнта від отримання послуг Центру;

якщо надана соціальна послуга досягла визначеної мети;

порушення клієнтом правил перебування в Центрі, яке поставило під загрозу життя чи здоров’я інших клієнтів або персоналу Центру (насилля, агресивна поведінка, зберігання зброї чи наркотичних речовин, заборонених  законодавством, гострий психічний розлад тощо);

систематичне порушення клієнтом правил перебування в Центрі або умов, зазначених в угоді між Центром та клієнтом;

відмова або невиконання плану реінтеграції без поважних причин;

смерть отримувача соціальної послуги.

У разі припинення послуг Центру клієнт має бути  ознайомлений з рішенням про припинення послуг Центру.

5.7. Центр веде реєстрацію в  письмовому  вигляді  всіх  звернень громадян, у тому числі у випадках, коли особі було відмовлено                          в зарахуванні до Центру.

Відомості про проведення соціальної роботи та надані соціальні послуги вносяться до індивідуального плану надання соціальних послуг (облікових карток клієнтів). Усі документи, які приймаються від клієнта, та ті, що оформлюються уповноваженою особою, зберігаються в особовій справі клієнта.

5.8. Центр розробляє та втілює механізм комунікації та плани реінтеграції з клієнтами Центру для поліпшення якості обслуговування, планування й розробки нових послуг та програм.

5.9. Для надання медичної допомоги клієнтам у Центрі працюють фельдшер та медична сестра, які в разі потреби направляють клієнта на стаціонарне лікування до закладів охорони здоров’я за територіальним розташуванням Центру.

6. Керівництво Центру

 6.1. Керівництво Центром здійснюється на основі принципів єдиноначальності за участі трудового колективу.

6.2. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови.

6.3. Директор Центру:

організовує роботу Центру, несе персональну відповідальність за його діяльність та виконання покладених на Центр завдань;

забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг;

без довіреності діє від імені Центру та представляє його інтереси в усіх підприємствах, установах, організаціях, закладах, судах, контролюючих та правоохоронних органах;

укладає договори, відкриває реєстраційні та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України;

вносить пропозиції Управлінню щодо структури, штатного розпису, кошторису витрат Центру в межах граничної чисельності та нормативних актів із цих питань;

вирішує питання, пов’язані із поточною діяльністю Центру;

у межах своєї компетенції видає накази та контролює їх виконання;

затверджує посадові інструкції співробітників Центру;

забезпечує виконання рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, наказів Управління;

дотримується чинного законодавства України, застосовує заходи щодо вдосконалення управління, зміцнення трудової дисципліни;

забезпечує ефективне використання та збереження закріпленого за Центром комунального майна;

забезпечує якість роботи співробітників Центру;

вживає заходи зі створення на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог законодавства України;

розробляє, затверджує плани діяльності Центру та контролює їх виконання;

здійснює прийом на роботу та звільнення співробітників Центру;

застосовує до працівників Центру заходи заохочення, накладає дисциплінарні стягнення;

укладає колективний договір і забезпечує його виконання;

дотримується умов колективного договору;

створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників Центру;

встановлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Центру;

проводить прийом відвідувачів;

забезпечує своєчасний розгляд скарг, заяв і пропозицій громадян та юридичних осіб відповідно до вимог чинного законодавства України;

укладає в межах своїх повноважень договори з юридичними та фізичними особами для забезпечення діяльності Центру, видає довіреності;

відкриває та закриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, має право першого підпису на банківських та фінансових документах;

забезпечує надання оперативної інформації, статистичної звітності до відповідних органів, Управління;

відповідає за ведення бухгалтерського обліку, складання звітності за затвердженими формами і подання її в установлені строки відповідним органам;

організовує ведення діловодства, збереження документації Центру;

забезпечує дотримання санітарно-епідемічного режиму, протипожежного захисту, правил та норм охорони праці та безпеки;

виконує інші дії відповідно до чинного законодавства України, цього Положення та рішень Засновника.

6.4. При невиконанні або неналежному виконанні своїх повноважень, встановлених цим Положенням та чинним законодавством України, директор Центру несе відповідальність у встановленому порядку.

6.5. Директор Центру має заступника та заступника з соціальної роботи, які призначаються на посади наказом директора Центру. Повноваження заступників директора встановлюються посадовими інструкціями, затвердженими директором Центру.

 7.Фінансова та господарська діяльність Центру

7.1. Центр фінансується та утримується за рахунок коштів Засновника та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

7.2. Центр може надавати послуги на безоплатній та платній основі відповідно до законодавства України.

7.3. Фінансова та господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису, що затверджуються Управлінням.

7.4. Посадові оклади, умови оплати праці працівників Центру встановлюються відповідно до законодавства України.

7.5. Для сприяння досягненню мети Центру в ньому можуть створюватися підсобні (навчальні) господарства, виробничі майстерні, цехи, інші виробництва, які здійснюють свою діяльність у порядку, передбаченому законодавством України та положеннями про ці структурні підрозділи.

7.6. Центр має право залучати на договірних засадах для надання соціальних послуг підприємства, установи, організації та фізичних осіб. Розмір винагороди визначається за домовленістю сторін відповідно до вимог чинного законодавства України.

До діяльності Центру на добровільних засадах можуть залучатися громадяни, які перебувають на обліку в Харківському міському центрі зайнятості, представники громадських та релігійних організацій, установ, окремі громадяни, волонтери відповідно до законодавства України.

7.7. Майно Центру є комунальною власністю територіальної громади міста Харкова і належить Центру на праві оперативного управління на підставі договору, укладеного з Управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

Майно Центру становлять основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Центру.

Джерелами формування майна Центру є:

основні фонди та оборотні засоби, передані Засновником на праві оперативного управління;

капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних і фізичних осіб;

майно, придбане Центром на підставах, не заборонених законодавством України;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

Центр має право здійснювати дії, пов’язані з рухом основних фондів, передачу в оренду та списання основних фондів за дозволом Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради та за погодженнями з Управлінням.

Вилучення основних фондів, оборотних засобів та іншого майна Центру проводиться лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.

Збитки, завдані Центру внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.8. Облік майна та коштів Центру здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

7.9. Джерелами фінансування Центру є:

кошти бюджету міста Харкова;

благодійні внески юридичних і фізичних осіб, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України.

Кошти Центру використовуються виключно на його утримання та розвиток.

8.Трудовий колектив Центру

8.1. Трудовий колектив Центру складають усі працівники, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору та інших правових підставах, які регулюють трудові відносини працівника із Центром.

8.2. Органом, що здійснює участь трудового колективу в керуванні Центром, є загальні збори (конференція), які розглядають і вирішують питання при укладанні колективного договору, контролюють хід його виконання.

8.3. Трудові відносини працівників Центру регулюються законодавством України про працю, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями та колективним договором.

 9. Облік, звітність і контроль за діяльністю Центру

9.1. Центр здійснює облік, у т. ч. бухгалтерський, результатів роботи, веде статистичну звітність, що встановлена законодавством України.

Центр готує і подає звіти про свою діяльність один раз на рік станом на 15 січня згідно з формою звітності № 1-БГ «Звіт про діяльність закладів соціального захисту для бездомних громадян» та формою звітності № 1-ЗО «Звіт про діяльність установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі», затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17.07.2006 № 264.

9.2. Контроль за діяльністю Центру здійснюється відповідно до законодавства України.

Власник майна має право проводити планові та позапланові перевірки діяльності роботи Центру.

9.3. Центр має право на одержання інформації про результати перевірок.

Дії посадових осіб, які здійснюють перевірку, можуть бути оскаржені директором Центру в порядку, встановленому законодавством України.

 10. Відповідальність Центру

10.1. За порушення законодавства України, договірних зобов’язань, розрахункової та податкової дисципліни Центр несе встановлену чинним законодавством України відповідальність.

10.2. Сплата штрафів за порушення умов договору, відшкодування понесених збитків не звільняє Центр від зобов’язань із надання послуг або проведення робіт.

10.3. Посадові особи Центру за надання недостовірної державної звітності несуть встановлену законодавством відповідальність.

11. Реорганізація та ліквідація Центру

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймає Засновник. Реорганізація Центру відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у разі ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління Центром.

11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру, виявляє його дебіторів, кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс, який подає Засновнику.

11.3. У разі припинення діяльності Центру (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) як юридичної особи його активи  зараховуються до бюджету міста Харкова в частині грошових коштів або згідно з розпорядженням Засновника передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності міста.

11.4. При реорганізації або ліквідації Центру його працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

12.Заключні положення

 12.1. Положення набуває чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.

12.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Харківської міської ради в порядку, встановленому для його прийняття.