Положення про центр постраждалим від насильства

Додаток

до рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання

«Про затвердження у новій редакції Положення

про Центр надання допомоги постраждалим від насильства»

від 24.06.2020 № 2170/20

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання допомоги постраждалим від насильства

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Центр надання допомоги постраждалим від насильства (далі – Центр) – комунальний заклад, що є спеціалізованою службою підтримки постраждалих осіб від домашнього насильства або жорстокого поводження (далі – постраждалі особи).

1.2. Засновником Центру є Харківська міська рада.

1.3. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Харківською міською радою і належить до сфери її управління.

Центр утворений та зареєстрований у порядку, визначеному законодавством, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.4. Центр підзвітний та підконтрольний виконавчому комітету Харківської міської ради, Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

Методичне та інформаційне забезпечення діяльності Центру здійснює Харківський міський центр соціальних служб «Довіра».

1.5. Положення про Центр затверджується рішенням сесії Харківської міської ради.

1.6. Кошторис, штатний розпис і структура Центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується директором Департаменту соціальної політики Харківської міської ради у встановленому порядку.

1.7. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, актами Президента України, нормативними та методичними документами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.8. Центр утримується за рахунок бюджету міста Харкова та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр є неприбутковою організацією. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед засновників Центру (крім оплати їх праці, нарахування єдиного внеску). Доходи Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням. Не вважається розподілом доходів Центру використання Центром власних доходів виключно для фінансування видатків та утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

1.9. Центр надає послуги на безоплатній основі. Центр може надавати платні соціальні послуги (у межах наявних можливостей) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку».

2. Юридичний статус та майно Центру

2.1. Центр є юридичною особою.

2.2. Центр має печатку із зображенням Державного Герба України та його власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

2.3. Центр веде самостійний баланс, має право відкривати рахунки в органах Державного казначейства України та в установах банків відповідно до чинного законодавства України.

2.4. Центр має право у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, набувати майнових та особистих немайнових прав.

2.5. Майно Центру належить йому на праві оперативного управління. Центр користується майном, що знаходиться в його управлінні. Користування майном здійснюється відповідно до чинного законодавства України у встановленому порядку.

2.6. Розпорядником коштів вищого рівня є Департамент соціальної політики Харківської міської ради.

2.7. Повна назва Центру: ЦЕНТР НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД НАСИЛЬСТВА.

Скорочена назва Центру: ЦНДПН.

2.8. Адреса Центру: просп. Льва Ландау, 48, м. Харків, 61060.

3. Принципи діяльності Центру

3.1. Основними принципами діяльності Центру є:

законність;

верховенство права;

повага до прав людини;

недопущення дискримінації;

соціальна справедливість;

конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

додержання і захист прав людини;

індивідуальний підхід;

добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання послуг;

комплексність та системність під час надання послуг;

надання допомоги за місцем звернення;

максимальна ефективність використання бюджетних коштів.

4. Завдання і функції Центру

4.1. Основними завданнями Центру є:

4.1.1. Консультування та надання комплексної соціально-психологічної, первинної правової допомоги постраждалим особам.

4.1.2. Виконання програм для постраждалих осіб відповідно до типових програм для постраждалих осіб, затверджених Міністерством соціальної політики України.

4.1.3. Організація та підтримка груп взаємодопомоги постраждалих осіб.

4.1.4. Організація та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, конференцій тощо для постраждалих осіб.

4.1.5. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання випадкам насильства та формування нульової толерантності до його проявів у суспільстві.

4.1.6. Інформування населення про права постраждалих осіб та соціальні послуги, які надаються Центром.

4.1.7. Надання можливості короткострокового (до 10 діб на базі відділення кризового реагування) або довгострокового перебування (до 90 діб на базі відділення притулку для жінок, які постраждали від насильства) особам, що постраждали від насильства. Постраждалі особи влаштовуються:

до відділення кризового реагування – на підставі особистої заяви, до якої додається копія документа, що посвідчує особу (у разі наявності), або направлення структурного підрозділу органу місцевого самоврядування, до повноважень якого належить здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству, уповноваженого підрозділу органу Національної поліції, центру соціальних служб, мобільної бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим особам;

до відділення притулку для жінок, які постраждали від насильства – на підставі направлення Харківського міського центру соціальних служб «Довіра» або особистої заяви постраждалої особи, до якої додається копія документа, що посвідчує особу (у разі наявності), медична довідка та довідка про проходження флюорографічного обстеження.

Право на перебування у відділенні кризового реагування та відділенні притулку для жінок, які постраждали від насильства, має повнолітня особа, яка постраждала від домашнього насильства, щодо якої існує загроза життю чи здоров’ю.

Право на перебування у відділеннях відповідно до умов цього Положення також мають особи, які не досягли повноліття, але перебувають (перебували) у зареєстрованому шлюбі; діти, у разі їх прийняття до Центру разом із матір’ю або особою, яка її замінює; вагітні жінки, які не досягли повноліття.

Перебування постраждалої особи у відділенні кризового реагування або відділенні притулку для жінок, які постраждали від насильства, не є підставою для реєстрації її місця перебування за місцем розташування відділень та не надає майнових прав на приміщення.

Протипоказаннями для перебування постраждалих осіб у відділенні кризового реагування або відділенні притулку для жінок, які постраждали від насильства, є:

алкогольне, наркотичне або токсичне сп’яніння;

гострі інфекційні та венеричні захворювання;

психічні захворювання, пограничні стани, які супроводжуються під час хвороби розладом поведінки, небезпечні для хворого й оточуючих;

паразитарні захворювання шкіри та волосся, туберкульоз;

нездатність постраждалих осіб до самообслуговування;

інші обставини, що свідчать про безпосередню небезпеку для постраждалої особи чи оточуючих.

Особи із зазначеними протипоказаннями підлягають невідкладному направленню до закладів охорони здоров’я або інших відповідних закладів, які реалізують заходи щодо запобігання та протидії насильству в сім’ї.

Порядок перебування постраждалих осіб у відділенні кризового реагування та відділенні притулку для жінок, які постраждали від насильства, регламентуються Правилами внутрішнього розпорядку.

4.2. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

4.2.1. Надає постраждалим особам психологічну підтримку відповідно до їх потреб та з використанням індивідуального підходу, ураховуючи вік особи та її соціальне становище.

4.2.2. Інформує постраждалих осіб або їх законних представників (якщо такий представник не є кривдником) про функції та повноваження інших суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, можливості отримання подальшої підтримки та надання у разі потреби інформації про зазначених суб’єктів.

4.2.3. Роз’яснює причини домашнього насильства, насильства за ознакою статі та його наслідки для подальшого життя постраждалої особи та її дітей.

4.2.4. Проводить оцінку потреб постраждалої особи за формою, визначеною Міністерством соціальної політики України, складає разом із нею індивідуальний план заходів для усунення складних життєвих обставин, викликаних ситуацією насильства, зі встановленням строків виконання.

4.2.5. Визначає необхідність екстреної психологічної допомоги (кризової інтервенції) та вирішує питання щодо направлення постраждалої особи до загальної чи іншої спеціалізованої служби підтримки постраждалих осіб.

4.2.6. Забезпечує надання постраждалій особі допомоги у формуванні, розвитку та підтримці соціальних навичок, умінь і соціальної компетенції.

4.2.7. Надає допомогу постраждалій особі, яка опинилася в складних життєвих обставинах, в аналізі основних проблем і шляхів їх розв’язання.

4.2.8. Сприяє в отриманні постраждалими особами безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

4.2.9. Сприяє у наданні постраждалим особам екстреної медичної допомоги в медичних закладах у разі потреби.

4.2.10. Інформує про виявлення фактів домашнього насильства інші суб’єкти надання допомоги постраждалим від насильства, за наявності добровільної поінформованої згоди постраждалих осіб, крім випадків вчинення насильства щодо дітей та недієздатних осіб або виявлення актів насильства кримінального характеру, коли така згода не потрібна. У разі виявлення факту домашнього насильства щодо дитини інформує протягом доби службу у справах дітей та уповноважений підрозділ органу Національної поліції.

4.2.11. Надає звіти про результати виконання завдань і функцій у сфері запобігання та протидії насильству у визначеному Міністерством соціальної політики України порядку.

4.2.12. Створює безпечні умови для тимчасового перебування осіб, що постраждали від насильства.

4.2.13. Створює соціально-побутові умови для перебування постраждалих осіб у відділенні притулку для жінок, які постраждали від насильства (забезпечує у межах наявних ресурсів продуктами харчування, надання можливості збереження документів, користування душем, пральною машиною, м’яким інвентарем тощо).

4.2.14. Здійснює інформаційно-просвітницьку роботу з постраждалими особами, спрямовану на формування стандартів здорового способу життя, сімейних цінностей, навичок безпечної поведінки та попередження поширення інфекційних хвороб тощо шляхом розповсюдження соціальної реклами, проведення консультацій, групових і масових заходів тощо.

4.2.15. Розробляє методичні та інформаційні матеріали для інформування щодо питань протидії та профілактики насильства, жорстокого поводження, розв’язання актуальних соціальних проблем сімей, дітей та молоді, які постраждали від домашнього насильства або жорстокого поводження.

4.2.16. Сприяє відновленню прав постраждалих осіб, реалізація яких ускладнюється (унеможливлюється) внаслідок вчинення домашнього насильства, зокрема щодо працевлаштування.

4.2.17. Організовує та проводить семінари, круглі столи, конференції, тренінги тощо для різних цільових груп із розв’язання актуальних соціальних проблем сімей, дітей та молоді, які постраждали від домашнього насильства; сприяє виготовленню та розповсюдженню просвітницьких матеріалів, соціальної реклами, інформаційних матеріалів тощо.

4.2.18. Впроваджує іншу діяльність відповідно до законодавства.

5. Структура Центру

5.1. До складу Центру входять:

5.1.1. Відділення соціально-психологічної допомоги та методичного забезпечення.

5.1.2. Відділення кризового реагування.

5.1.3. Відділення притулку для жінок, які постраждали від насильства.

5.1.4. Інші підрозділи, що забезпечують виконання завдань та функцій Центру.

5.2. Положення про структурні підрозділи Центру затверджуються директором Центру.

6. Права Центру

6.1. Центр має право:

6.1.1. Вносити до Департаменту соціальної політики Харківської міської ради пропозиції щодо вдосконалення роботи із запобігання та протидії насильству.

6.1.2. Надавати Департаменту соціальної політики Харківської міської ради пропозиції до проектів міських програм з питань, що належать до його компетенції.

6.1.3. Укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, у тому числі іноземними, щодо проведення робіт, надання послуг, спрямованих на виконання покладених на нього завдань.

6.1.4. Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій усіх форм власності для надання послуг постраждалим від насильства.

6.1.5. Вживати заходи для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів постраждалих осіб.

6.1.6. Залучати підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, громадські об’єднання, іноземні неурядові організації, міжнародні організації, фізичних осіб – підприємців, а також фізичних осіб, що надають соціальні послуги, які відповідно до законодавства можуть долучатися до забезпечення функціонування Центру, розв’язання актуальних проблем щодо запобігання та протидії насильству на засадах державно-приватного партнерства.

6.1.7. Брати участь у конкурсах щодо здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, залучати та використовувати у своїй діяльності кошти з джерел, не заборонених законодавством.

6.1.8. Співпрацювати з усіма суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

6.1.9. Самостійно визначати форми та методи роботи.

7. Керівництво Центру

7.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

7.2. Директор Центру:

7.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, збереження матеріально-технічної бази. Забезпечує цільове використання майна і коштів Центру в межах затвердженого кошторису.

7.2.2. Складає в установленому порядку штатний розпис Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури.

7.2.3. Видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

7.2.4. Представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та з іншими юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами.

7.2.5. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру.

7.2.6. У порядку, визначеному чинним законодавством, укладає від імені Центру договори.

7.2.7. Приймає та звільняє працівників Центру згідно із штатним розписом.

7.2.8. Створює необхідні структурні підрозділи Центру, затверджує їх положення та посадові інструкції працівників.

7.2.9. Затверджує правила внутрішнього розпорядку та контролює їх виконання.

7.2.10. Організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання і надання звітності відповідно до законодавства.

7.2.11. Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки.

7.2.12.Надає пропозиції директору Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та директору Харківського міського центру соціальних служб «Довіра» щодо напрямів роботи у сфері запобігання та протидії насильству.

7.2.13. Приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Центру.

7.2.14. Утворює в Центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників Центру.

7.2.15. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

8. Прикінцеві положення

8.1. Припинення діяльності Центру здійснюється відповідно до рішення Харківської міської ради та вимог чинного законодавства України.

8.2. У разі припинення діяльності Центру як юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету міста Харкова.

8.3. Центр вважається таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

8.4. Зміни до цього Положення вносяться шляхом викладення Положення у новій редакції та затверджуються у тому ж порядку, що його затвердження, та підлягають обов’язковій державній реєстрації.

8.5. Це Положення набуває чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.

 

Директор Департаменту

соціальної політики

Харківської міської ради Л.В. БОЛГОВА